Usvojene izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Green Field 1″ u Pančevu.

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o Izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije „Green Field 1″ eko industrijske zone – južno od „Petrohemije“ u Pančevu.

Sastavni deo ove Odluke su Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Green Field 1″ eko-industrijske zone-južno od „Petrohemije“ u Pančevu, izrađene od strane Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 41ha 1a 1m2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Pančeva“.