Usvojene izmene i dopune Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i HIP „Rafinerija nafte Pančevo“

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i HIP „Rafinerija nafte Pančevo“ u naseljenom mestu Pančevo.

Ukupna površina obuhvata Izmena i dopuna plana iznosi 2ha 60a 90m2 .

Sastavni deo ove Odluke su Izmene i dopune Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ u naseljenom mestu Pančevo, izrađene od strane Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Pančeva“.