Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji dela ambulante „Centar“

Građevinsko zanatski radovi obuhvatali su radove na rušenju dvorišnog dela fasadnih zidova,formiranja novih,funkcionalnih celina,proširenih prostora u okviru sadašnjih spoljnih terasa sa svim pratećim građevinsko zanatskim radovima ( zemljani,armirano- betonski,zidarski,tesarski,pokrivački,suvomontažni,limarski,stolarski,bravarski,keramički,molersko-farbarski i dr.)
Radovi na vodovodu i kanalizaciji podrazumevali su izradu novog vodomernog priključka,formiranje novih sanitarnih čvorova u okviru rekonstruisanog prostora,ugradnju novog protiv požarnog hidrantskog razvoda komplet sa hidrocilskim postrojenjem (uređaj za povećanje pritiska vode u mreži),nabavku i ugradnju novih sanitarnih uređaja.
Elektro-instalaterskim radovima bili su obuhvaćeni radovi na novoj instalaciji osvetlenja,priknjučnica i panik osvetlenja.
Termo – mašinski radovi obuhvatali su izradu i montažu radijatorskog grejanja,kao i nabavku i ugradnju novih klima uređaja.