Организациона структура

Јавно предузеће „Урбанизам“  Панчево је комплексно јавно предузеће, састављено из више разнородних служби и стручно је оспособљено да обавља најсложеније послове из домена за које је регистровано.

  • Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре
  • Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима
  • Служба за правне, опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама
  • Служба за рачуноводство, финансије и јавне набавке

Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре (Служба за урбанизам)

Служба за урбанизам је кадровски оспособљен за израду планске документације највише комплексности: просторних планова општине, генералних планова, генералних планова регулације, урбанистичких пројеката и слично, који су основа развоја града и инвестиционог улагања, а доприносе артикулацији и задовољавању интереса и потреба грађана, привреде и институција у граду.

Ова служба је, између осталог, израдила Генерални план Панчева и Просторни план Града Панчева, који су имали добар пријем у стручној јавности и међу грађанима Панчева.

Служба за урбанизам је израдила и Планове генаралне регулације тзв. јужне индустријске зоне Панчева (ХИП Петрохемија, НИС – Рафинерија нафте Панчево и ДП. Азотара Панчево), чиме је дао допринос решавању овог компексног хемијског индустријског подручја и тиме створио предуслове за побољшање еколошке ситуације у Панчеву и квалитетнији живот грађана.


Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима (Служба за путеве)

Служба за путеве  Јавног предузећа  „Урбанизам“ Панчево обавља  стручне послове управљања и безбедношћу саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији Града Панчева.


Служба за правне, опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама

Спектар послова Службе за правне, опште послове и одмаралишта на Дивчибарама је изузетно широк.

Служба обавља и послове заступања предузећа пред  пред судовима и другим државним органима.

   Дечије одмаралиште Дивчибаре

У оквиру Општих послова, ради и Дечије одмаралиште у планинско туристичком месту Дивчибаре, малом градићу на планини Маљен (приближне n/v  ~ 1000 m) којим ЈП „Урбанизам“ газдује у име Града Панчева.

Основна функција овог непрофитног смештајног објекта је извођење рекреативне наставе у природи и одморa за децу предшколског и основно-школског узраста са територије Града Панчева. Током целе године, укључујући зимске и летње ферије, Урбанизам организује  (приближно) ~ 44 смене, састављене од деце претшколског и основношколског узраста, наставника и васпитача, рекреатора, учитеља скијања, тренера и здравствених радника.

Будући да је Панчево еколошки угрожен град, боравак деце у овом одмаралишту је регресиран, тако да родитељи за смештај своје деце плаћају само 1/5 трошкова, док остала средства покрива Град из својих фондова.


 Служба за рачуноводство, финансије и јавне набавке

У Служби за рачуноводство и финансије Јавног предузећа  „Урбанизам“ Панчево обављају се послови припреме предлога  финансијског плана, програма пословања предузећа.

У Служби се обављају послови оперативног планирања финансијских средстава, припреме финансијске документације за реализацију исплата, обрада и контрола приспеле финансијске документације. Књиговодствена евиденција се води у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству. У Служби се врше послови фактурисања, прати реализација прихода предузећа по свим изворима и основама и предузимају се мере и активности за очување текуће ликвидности предузећа.

Служба за рачуноводство, финансије и јавне набавке учествује у изради плана јавних набавки, њеној реализацији, као и у припреми нацрта градских одлука из делокруга послова које обавља предузеће. Такође, у сарадњи са осталим службама, учествује у изради коначних обрачуна изведених радова и извршених услуга.

Служба за рачуноводство, финансије и јавне набавке припрема финансијски извештај предузећа и извештај о реализацији годишњег програма предузећа.


 

Основна документа Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево можете пронаћи на страни —> Документа

Oрганизациона структура Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево