Organizaciona struktura

Javno preduzeće „Urbanizam“  Pančevo je kompleksno javno preduzeće, sastavljeno iz više raznorodnih službi i stručno je osposobljeno da obavlja najsloženije poslove iz domena za koje je registrovano.

  • Služba za urbanističko planiranje, projektovanje, energetsku efikasnost, planiranje i projektovanje infrastrukture
  • Služba za upravljanje i bezbednost saobraćaja na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima
  • Služba za pravne, opšte poslove i organizaciju odmarališta na Divčibarama
  • Služba za računovodstvo, finansije i javne nabavke

Služba za urbanističko planiranje, projektovanje, energetsku efikasnost, planiranje i projektovanje infrastrukture (Služba za urbanizam)

Služba za urbanizam je kadrovski osposobljen za izradu planske dokumentacije najviše kompleksnosti: prostornih planova opštine, generalnih planova, generalnih planova regulacije, urbanističkih projekata i slično, koji su osnova razvoja grada i investicionog ulaganja, a doprinose artikulaciji i zadovoljavanju interesa i potreba građana, privrede i institucija u gradu.

Ova služba je, između ostalog, izradila Generalni plan Pančeva i Prostorni plan Grada Pančeva, koji su imali dobar prijem u stručnoj javnosti i među građanima Pančeva.

Služba za urbanizam je izradila i Planove genaralne regulacije tzv. južne industrijske zone Pančeva (HIP Petrohemija, NIS – Rafinerija nafte Pančevo i DP. Azotara Pančevo), čime je dao doprinos rešavanju ovog kompeksnog hemijskog industrijskog područja i time stvorio preduslove za poboljšanje ekološke situacije u Pančevu i kvalitetniji život građana.


Služba za upravljanje i bezbednost saobraćaja na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima (Služba za puteve)

Služba za puteve  Javnog preduzeća  „Urbanizam“ Pančevo obavlja  stručne poslove upravljanja i bezbednošću saobraćaja na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Pančeva.


Služba za pravne, opšte poslove i organizaciju odmarališta na Divčibarama

Spektar poslova Službe za pravne, opšte poslove i odmarališta na Divčibarama je izuzetno širok.

Služba obavlja i poslove zastupanja preduzeća pred  pred sudovima i drugim državnim organima.

   Dečije odmaralište Divčibare

U okviru Opštih poslova, radi i Dečije odmaralište u planinsko turističkom mestu Divčibare, malom gradiću na planini Maljen (približne n/v  ~ 1000 m) kojim JP „Urbanizam“ gazduje u ime Grada Pančeva.

Osnovna funkcija ovog neprofitnog smeštajnog objekta je izvođenje rekreativne nastave u prirodi i odmora za decu predškolskog i osnovno-školskog uzrasta sa teritorije Grada Pančeva. Tokom cele godine, uključujući zimske i letnje ferije, Urbanizam organizuje  (približno) ~ 44 smene, sastavljene od dece pretškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, nastavnika i vaspitača, rekreatora, učitelja skijanja, trenera i zdravstvenih radnika.

Budući da je Pančevo ekološki ugrožen grad, boravak dece u ovom odmaralištu je regresiran, tako da roditelji za smeštaj svoje dece plaćaju samo 1/5 troškova, dok ostala sredstva pokriva Grad iz svojih fondova.


 Služba za računovodstvo, finansije i javne nabavke

U Službi za računovodstvo i finansije Javnog preduzeća  „Urbanizam“ Pančevo obavljaju se poslovi pripreme predloga  finansijskog plana, programa poslovanja preduzeća.

U Službi se obavljaju poslovi operativnog planiranja finansijskih sredstava, pripreme finansijske dokumentacije za realizaciju isplata, obrada i kontrola prispele finansijske dokumentacije. Knjigovodstvena evidencija se vodi u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Uredbom o budžetskom računovodstvu. U Službi se vrše poslovi fakturisanja, prati realizacija prihoda preduzeća po svim izvorima i osnovama i preduzimaju se mere i aktivnosti za očuvanje tekuće likvidnosti preduzeća.

Služba za računovodstvo, finansije i javne nabavke učestvuje u izradi plana javnih nabavki, njenoj realizaciji, kao i u pripremi nacrta gradskih odluka iz delokruga poslova koje obavlja preduzeće. Takođe, u saradnji sa ostalim službama, učestvuje u izradi konačnih obračuna izvedenih radova i izvršenih usluga.

Služba za računovodstvo, finansije i javne nabavke priprema finansijski izveštaj preduzeća i izveštaj o realizaciji godišnjeg programa preduzeća.


 

Osnovna dokumenta Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo možete pronaći na strani —> Dokumenta

Organizaciona struktura Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo