Планови у изради - Панчево

Измена и допуна плана генералне регулације Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у насељеном месту Панчево

Због великог броја примедби грађана урађена је Измена и допуна плана којима су преиспитана постојећа планска решења и створени планских услова за издавање дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи. Циљ израде измена и допуна плана су задржавање основне намене дефинисане планом вишег реда, развој урбанистичких целина кроз  сопствене специфичности, дефинисање површина јавне […]

Измена и допуна плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15.)

Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву

Разлог за израду Измена и допуна плана је неопходност усклађивања и преиспитивања постојећих планских решења са Планом генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево као планом вишег реда и стварања планских услова за издавање дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи. Плански основ за израду предметних Измена […]

Измена Плана детаљне регулације Тесла Панчево

Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву

Измена и допуна плана генералне регуације – Целина 10 – Потамишје и градска шума у насељеном месту Панчево

План детаљне регулације за привредну зону – индустрија посебне намене – просторна целина Индустроја скроба Јабука и Фабрика сточне хране Јабука у насељеном месту Панчево

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2714

План детаљне регулације за подручје Стара Утва у Панчеву

План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у насељеном месту Банатском Новом Селу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

План генералне регулације Целина 8 – Комплекс ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук 2“ у Долову

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук 2“ у Долову