Планови за Град Вршац

План детаљне регулације дела северне зоне у насељеном месту Вршац

План детаљне регулације дела северне зоне у насељеном месту Вршац је обухватио и ближе дефинисао простор површине 24hа 48а 20m2. У границу обухвата плана улазе целе и делови катастарских парцела број: 29273, 29275, 29283, 29276, 30635, 30343, 30453, 30639 и 30342. Саставни део ПДР је и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела […]