Урађени планови - Панчево

План детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у К. О. Долово

У Плану детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у К. О.  Долово примењено је основно начело планирања, коришћења,  уређења и заштите предметног простора које подразумева задржавање основне намене. У питању је логичан наставак викенд зоне са једне стране и делимично уређених терена за спорт и рекреацију са друге стране предметне површине Плана. […]

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову

У оквиру обухвата Плана планирана је изградња више функционалних целина за производњу електричне енергије из обновљивих извора. У зависности од потенцијала ветра планира се изградња више независних ветрогенераторских поља са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева. Ветрогенераторска поља ће бити груписана у више посебних техничко-технолошких целина, односно више […]

План детаљне регулације за двоструки 110КV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „Бела Анта“ у Долову

Циљ израде Плана је стварање услова за изгрању прикључка ветрогенераторског поља „Бела Анта“ у Долову на електроенергетски систем Србије и омогућавања производње обновљиве електричне енергије и предаје у електроенергетски систем Републике Србије, чиме ће се смањити „притисак“ на необновљиве и делимично обновљиве ресурсе. Прикључак (ПРП и прикључни далековод) је према Закону о енергетици део преносног […]

План детаљне регулације комплeкса централног терминала система продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева

У оквиру обухвата Изменe и допунe Плана, извршено је модификовање саобраћајног решења у односу на постојећи (важећи) план унутар самог коплекса ЈП „Транснафта“, а у делу прикључења до комплекса мерне станице. Измена се односи и на промену намене у самом комплексу тј. земљиште остале намене ће изменом Плана бити дефинисано као земљиште јавне намене.   […]

План детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и јужно од саобраћајнице Панчево-пут-Штиркара. Планом је предвиђено фазно опремање простора, што подразумева изградњу неопходних саобраћајних површина као и потребних објеката и инсталација инфраструктуре. План за Северну индустријску зону треба да створи […]

Измене и допуне плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

Ове Измене и допуне, представљају измене и допуне плана у деловима који су дефинисани чланом 2. Одлуке и односе се на могућност: 1. повећања висине венца на 14,5м и висине слемена на 18,5м уз дефинисање мах. спратности у блоковима број 128, 141, 142, 143, 150 и 151, уз услов да укупна висина објекта (висина слемена) […]

• ХИП “Азотара” урбанистички пројекат јединице за истовар, складиште и дозирање формалдехида у комплексу „ХИП АЗОТАРА“ Д.О.О. Панчево.

Урбанистичким пројектом јединице за истовар, складиштење и дозирање формалдехида у комплексу „ХИП АЗОТАРА“ Д.О.О. Панчево створен је основ за изградњу изградњу постројења које служи за додавања адитива и побољшање механичких својствава гранула карбамида.  Циљ изградње јединице за истовар, складиштење и дозирање адитива је безбедно истоваривање хемикалије из ауто цистерни у планирани прихватни резервоар, чување у […]

План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево (Полипропилен) са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

Повод за израду ПДР комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево су иницијативе и активности највећег произвођача масовних полимера са ових простора, предузећа ХИП Петрохемије а. д. Панчево, на сагледавању могућности за проширење производње додатном, квалитативно другачијом врстом масовног полимера – полипропиленом. Ове иницијативе и активности датирају још из 1980–тих година када су разматране могућности […]

План генералне регулације за насељено место Иваново

Простор који је предмет ПГР за насељено место Иваново, својим обухватом, садржајима, наменом, културно-историјским и градитељским наслеђем представља значајно подручје насељеног места Иваново. Обухват плана износи 131 hа 70 а. Како је реч о подручју Иванова који представља у највећој мери већ формиране/завршене урбанистичке целине, сва постојећа планска документација је разматрана, узета су у обзир […]

План генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Разлог израде Измена и допуна ПГР Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево је ефикасније спровођење плана. Измене ПГР Целина 2 се састоје у следећем: прецизирање елемената регулације површина јавне намене; прецизирање елемената регулације површина земљишта остале намене; пренамена дела блока 205 из спортско пословне у спортско рекреативну […]

Измена плана генералне регулације за насељено место Качарево

У оквиру елабората измена ПГР за насељено место Качарево, извршене су измене у текстуалном делу као и измене на одговарајућим графичким прилозима у складу са разлозима који су дефинисани одлуком о измени плана. Циљ измене плана је промена намене грађевинског земљишта остале намене у грађевинско земљиште јавне намене а односи се на катастарске парцеле број […]

План генералне регулације за насељено место Глогоњ

Простор који је предмет овог плана, својим обухватом, садржајима, наменом, културно-историјским и градитељским наслеђем представља значајно подручје насељеног места Глогоњ. Основни циљ израде Плана је стварања правног и планског основа за организовани просторни развој, стварање могућности за нову изградњу и унапређење постојећег стања, као и заштита и уређење подручја насељеног места Глогоњ. Израдом овог плана, […]

Измена плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ (Дубока прерада) са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

Циљ израде измене и допуне ПГР је реализација комплетног пројекта изградње постројења за дубоку прераду нафте – постројења за одложено коксовање са пратећим постројењима и инфраструктуром. Реч је о производњи петрол кокса, као продукта процеса дубоке прераде нафте. Цео планирани пројекат се састоји од више нових и реконструисаних функционалних целина – постројења – која су […]

План генералне регулације за насељено место Банатски Брестовац

Основни циљеви израде Плана генералне регулације за насељено место Банатски Брестовац су:  дефинисање јавног интереса (јавног земљишта); евидентирање градског грађевинског земљишта и његово рационалније коришћење;  стварање услова за побољшање нивоа инфраструктурне опремљености; провера постојећих капацитета изградње; активирање простора који се не користе својим пуним капацитетом и увођење нових савремених/атрактивних садржаја; побољшање квалитета животне средине и […]

ДУП за део МЗ Младост – стамбено насеље Миса виногради у Панчеву

Детаљни урбанистички план (Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 988, 9/91 и 11/97)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)