Урађени планови - Панчево

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову

У оквиру обухвата Плана планирана је изградња више функционалних целина за производњу електричне енергије из обновљивих извора. У зависности од потенцијала ветра планира се изградња више независних ветрогенераторских поља са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева. Ветрогенераторска поља ће бити груписана у више посебних техничко-технолошких целина, односно више […]

План детаљне регулације за двоструки 110КV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „Бела Анта“ у Долову

Циљ израде Плана је стварање услова за изгрању прикључка ветрогенераторског поља „Бела Анта“ у Долову на електроенергетски систем Србије и омогућавања производње обновљиве електричне енергије и предаје у електроенергетски систем Републике Србије, чиме ће се смањити „притисак“ на необновљиве и делимично обновљиве ресурсе. Прикључак (ПРП и прикључни далековод) је према Закону о енергетици део преносног […]

План детаљне регулације комплeкса централног терминала система продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева

У оквиру обухвата Изменe и допунe Плана, извршено је модификовање саобраћајног решења у односу на постојећи (важећи) план унутар самог коплекса ЈП „Транснафта“, а у делу прикључења до комплекса мерне станице. Измена се односи и на промену намене у самом комплексу тј. земљиште остале намене ће изменом Плана бити дефинисано као земљиште јавне намене.   […]

План детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и јужно од саобраћајнице Панчево-пут-Штиркара. Планом је предвиђено фазно опремање простора, што подразумева изградњу неопходних саобраћајних површина као и потребних објеката и инсталација инфраструктуре. План за Северну индустријску зону треба да створи […]

Измене и допуне плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

Ове Измене и допуне, представљају измене и допуне плана у деловима који су дефинисани чланом 2. Одлуке и односе се на могућност: 1. повећања висине венца на 14,5м и висине слемена на 18,5м уз дефинисање мах. спратности у блоковима број 128, 141, 142, 143, 150 и 151, уз услов да укупна висина објекта (висина слемена) […]

• ХИП “Азотара” урбанистички пројекат јединице за истовар, складиште и дозирање формалдехида у комплексу „ХИП АЗОТАРА“ Д.О.О. Панчево.

Урбанистичким пројектом јединице за истовар, складиштење и дозирање формалдехида у комплексу „ХИП АЗОТАРА“ Д.О.О. Панчево створен је основ за изградњу изградњу постројења које служи за додавања адитива и побољшање механичких својствава гранула карбамида.  Циљ изградње јединице за истовар, складиштење и дозирање адитива је безбедно истоваривање хемикалије из ауто цистерни у планирани прихватни резервоар, чување у […]

План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево (Полипропилен) са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

Повод за израду ПДР комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево су иницијативе и активности највећег произвођача масовних полимера са ових простора, предузећа ХИП Петрохемије а. д. Панчево, на сагледавању могућности за проширење производње додатном, квалитативно другачијом врстом масовног полимера – полипропиленом. Ове иницијативе и активности датирају још из 1980–тих година када су разматране могућности […]

План генералне регулације за насељено место Иваново

Простор који је предмет ПГР за насељено место Иваново, својим обухватом, садржајима, наменом, културно-историјским и градитељским наслеђем представља значајно подручје насељеног места Иваново. Обухват плана износи 131 hа 70 а. Како је реч о подручју Иванова који представља у највећој мери већ формиране/завршене урбанистичке целине, сва постојећа планска документација је разматрана, узета су у обзир […]

План генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Разлог израде Измена и допуна ПГР Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево је ефикасније спровођење плана. Измене ПГР Целина 2 се састоје у следећем: прецизирање елемената регулације површина јавне намене; прецизирање елемената регулације површина земљишта остале намене; пренамена дела блока 205 из спортско пословне у спортско рекреативну […]

Измена плана генералне регулације за насељено место Качарево

У оквиру елабората измена ПГР за насељено место Качарево, извршене су измене у текстуалном делу као и измене на одговарајућим графичким прилозима у складу са разлозима који су дефинисани одлуком о измени плана. Циљ измене плана је промена намене грађевинског земљишта остале намене у грађевинско земљиште јавне намене а односи се на катастарске парцеле број […]

План генералне регулације за насељено место Глогоњ

Простор који је предмет овог плана, својим обухватом, садржајима, наменом, културно-историјским и градитељским наслеђем представља значајно подручје насељеног места Глогоњ. Основни циљ израде Плана је стварања правног и планског основа за организовани просторни развој, стварање могућности за нову изградњу и унапређење постојећег стања, као и заштита и уређење подручја насељеног места Глогоњ. Израдом овог плана, […]

Измена плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ (Дубока прерада) са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину

Циљ израде измене и допуне ПГР је реализација комплетног пројекта изградње постројења за дубоку прераду нафте – постројења за одложено коксовање са пратећим постројењима и инфраструктуром. Реч је о производњи петрол кокса, као продукта процеса дубоке прераде нафте. Цео планирани пројекат се састоји од више нових и реконструисаних функционалних целина – постројења – која су […]

План генералне регулације за насељено место Банатски Брестовац

Основни циљеви израде Плана генералне регулације за насељено место Банатски Брестовац су:  дефинисање јавног интереса (јавног земљишта); евидентирање градског грађевинског земљишта и његово рационалније коришћење;  стварање услова за побољшање нивоа инфраструктурне опремљености; провера постојећих капацитета изградње; активирање простора који се не користе својим пуним капацитетом и увођење нових савремених/атрактивних садржаја; побољшање квалитета животне средине и […]

Просторни план града Панчева

Просторни план града је важан стратешки документ у коме су дате будуће смернице економске политике и организације друштвеног и привредног система, програми крупне инфраструктуре, заштите и коришћења животне средине, природних и створених ресурса и споменика културе. Просторним планом града се стварају услови за остварење интереса у области рационалног и наменског коришћења простора. Повод за израду […]

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на катастарским парцелама бр. 14994 до 15007 к. о. Панчево

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на нивоу Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословних објеката на катастарским парцелама бр. 14994 до 15007 к. о. Панчево у насељеном месту Панчево – Конструктор (Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 9/88, 9/91)(Службени лист општине Панчево бр. 11/97)(Службени лист општине Панчево бр. 15/2002)(Службени лист општине […]