Urađeni planovi - Pančevo

Plan detaljne regulacije područja hrastove šume – površine specijalne namene u K. O. Dolovo

U Planu detaljne regulacije područja hrastove šume – površine specijalne namene u K. O.  Dolovo primenjeno je osnovno načelo planiranja, korišćenja,  uređenja i zaštite predmetnog prostora koje podrazumeva zadržavanje osnovne namene. U pitanju je logičan nastavak vikend zone sa jedne strane i delimično uređenih terena za sport i rekreaciju sa druge strane predmetne površine Plana. […]

Plan detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području „Bela Anta“ u Dolovu

U okviru obuhvata Plana planirana je izgradnja više funkcionalnih celina za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. U zavisnosti od potencijala vetra planira se izgradnja više nezavisnih vetrogeneratorskih polja sa odgovarajućom poveznom srednjenaponskom kablovskom, telekomunikacionom i ostalom mrežom, kao i mrežom pristupnih puteva. Vetrogeneratorska polja će biti grupisana u više posebnih tehničko-tehnoloških celina, odnosno više […]

Plan detaljne regulacije za dvostruki 110KV dalekovod TS Pančevo 2 – priključno razvodno postrojenje „Bela Anta“ u Dolovu

Cilj izrade Plana je stvaranje uslova za izgranju priključka vetrogeneratorskog polja „Bela Anta“ u Dolovu na elektroenergetski sistem Srbije i omogućavanja proizvodnje obnovljive električne energije i predaje u elektroenergetski sistem Republike Srbije, čime će se smanjiti „pritisak“ na neobnovljive i delimično obnovljive resurse.Priključak (PRP i priključni dalekovod) je prema Zakonu o energetici deo prenosnog sistema […]

Plan detaljne regulacije kompleksa centralnog terminala sistema produktovoda „Pančevo“ na području grada Pančeva

U okviru obuhvata Izmene i dopune Plana, izvršeno je modifikovanje saobraćajnog rešenja u odnosu na postojeći (važeći) plan unutar samog kopleksa JP „Transnafta“, a u delu priključenja do kompleksa merne stanice. Izmena se odnosi i na promenu namene u samom kompleksu tj. zemljište ostale namene će izmenom Plana biti definisano kao zemljište javne namene. («Službeni list […]

Plan detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone

Prostor obuhvata plana nalazi se u severnom delu područja grada Pančeva, na ulaznom pravcu u grad i to istočno od saobraćajnice/ulice Jabučki put i južno od saobraćajnicePančevo-put-Štirkara.Planom je predviđeno fazno opremanje prostora, što podrazumeva izgradnju neophodnih saobraćajnih površina kao i potrebnih objekata i instalacija infrastrukture. Plan za Severnu industrijsku zonu treba da stvori prostorno-planske uslove […]

Izmene i dopune plana generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo

Ove Izmene i dopune, predstavljaju izmene i dopune plana u delovima koji su definisani članom 2. Odluke i odnose se na mogućnost: 1. povećanja visine venca na 14,5m i visine slemena na 18,5m uz definisanje mah. spratnosti u blokovima broj 128, 141, 142, 143, 150 i 151, uz uslov da ukupna visina objekta (visina slemena) […]

• HIP “Azotara” urbanistički projekat jedinice za istovar, skladište i doziranje formaldehida u kompleksu „HIP AZOTARA“ D.O.O. Pančevo.

Urbanističkim projektom jedinice za istovar, skladištenje i doziranje formaldehida u kompleksu „HIP AZOTARA“ D.O.O. Pančevo stvoren je osnov za izgradnju izgradnju postrojenja koje služi za dodavanja aditiva i poboljšanje mehaničkih svojstvava granula karbamida.  Cilj izgradnje jedinice za istovar, skladištenje i doziranje aditiva je bezbedno istovarivanje hemikalije iz auto cisterni u planirani prihvatni rezervoar, čuvanje u […]

Plan detaljne regulacije kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo (Polipropilen) sa strateškom procenom uticaja Plana na životnu sredinu

Povod za izradu PDR kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo su inicijative i aktivnosti najvećeg proizvođača masovnih polimera sa ovih prostora, preduzeća HIP Petrohemije a. d. Pančevo, na sagledavanju mogućnosti za proširenje proizvodnje dodatnom, kvalitativno drugačijom vrstom masovnog polimera – polipropilenom. Ove inicijative i aktivnosti datiraju još iz 1980–tih godina kada su razmatrane mogućnosti […]

Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Ivanovo

Prostor koji je predmet PGR za naseljeno mesto Ivanovo, svojim obuhvatom, sadržajima, namenom, kulturno-istorijskim i graditeljskim nasleđem predstavlja značajno područje naseljenog mesta Ivanovo. Obuhvat plana iznosi 131 ha 70 a. Kako je reč o području Ivanova koji predstavlja u najvećoj meri već formirane/završene urbanističke celine, sva postojeća planska dokumentacija je razmatrana, uzeta su u obzir […]

Plan generalne regulacije Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo

Razlog izrade Izmena i dopuna PGR Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo je efikasnije sprovođenje plana.Izmene PGR Celina 2 se sastoje u sledećem: preciziranje elemenata regulacije površina javne namene; preciziranje elemenata regulacije površina zemljišta ostale namene; prenamena dela bloka 205 iz sportsko poslovne u sportsko rekreativnu zonu; […]

Izmena plana generalne regulacije za naseljeno mesto Kačarevo

U okviru elaborata izmena PGR za naseljeno mesto Kačarevo, izvršene su izmene u tekstualnom delu kao i izmene na odgovarajućim grafičkim prilozima u skladu sa razlozima koji su definisani odlukom o izmeni plana. Cilj izmene plana je promena namene građevinskog zemljišta ostale namene u građevinsko zemljište javne namene a odnosi se na katastarske parcele broj […]

Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Glogonj

Prostor koji je predmet ovog plana, svojim obuhvatom, sadržajima, namenom, kulturno-istorijskim i graditeljskim nasleđem predstavlja značajno područje naseljenog mesta Glogonj. Osnovni cilj izrade Plana je stvaranja pravnog i planskog osnova za organizovani prostorni razvoj, stvaranje mogućnosti za novu izgradnju i unapređenje postojećeg stanja, kao i zaštita i uređenje područja naseljenog mesta Glogonj. Izradom ovog plana, […]

Izmena plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ (Duboka prerada) sa strateškom procenom uticaja Plana na životnu sredinu

Cilj izrade izmene i dopune PGR je realizacija kompletnog projekta izgradnje postrojenja za duboku preradu nafte – postrojenja za odloženo koksovanje sa pratećim postrojenjima i infrastrukturom. Reč je o proizvodnji petrol koksa, kao produkta procesa duboke prerade nafte. Ceo planirani projekat se sastoji od više novih i rekonstruisanih funkcionalnih celina – postrojenja – koja su […]

Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Banatski Brestovac

Osnovni ciljevi izrade Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Banatski Brestovac su:  definisanje javnog interesa (javnog zemljišta); evidentiranje gradskog građevinskog zemljišta i njegovo racionalnije korišćenje;  stvaranje uslova za poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti; provera postojećih kapaciteta izgradnje; aktiviranje prostora koji se ne koriste svojim punim kapacitetom i uvođenje novih savremenih/atraktivnih sadržaja; poboljšanje kvaliteta životne sredine i […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka

Planom generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka se površina namenjena stanovanju zadržava, uz blago proširenje, dok centralni sadržaji, uglavnom, ostaju u postojećim granicama. Promene se najviše tiču reorganizacije i povećanja kvaliteta fukcionisanja postojećih sadržaja uz dodavanje nedostajućih sadržaja u lanac centralnih funkcija (usluge, servisi, zanati, pijaca). Proširenje radne zone biće u okvirima postojećeg građevinskog reona, dok […]