Урађени планови - Панчево

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на катастарским парцелама бр. 14994 до 15007 к. о. Панчево

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на нивоу Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословних објеката на катастарским парцелама бр. 14994 до 15007 к. о. Панчево у насељеном месту Панчево – Конструктор (Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 9/88, 9/91)(Службени лист општине Панчево бр. 11/97)(Службени лист општине Панчево бр. 15/2002)(Службени лист општине […]

План детаљне регулације – подцелина 6 – Нова депонија – у насељеном месту Панчево

План детаљне регулације – подцелина 6 – Нова депонија – у насељеном месту Панчево је урађен да би био решен нарастајући проблем одлагања отпадних материја, у првом реду комуналног отпада са простора читавог региона, а нарочити града Панчево, имајући у виду стање постојеће неусловне неуређене депоније која не испуњава основне критеријуме за ову врсту објеката. […]

План генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела

Предмет Плана генералне регулације Целина 5 је простор, омеђен улицама Стевана Шупљикца, Новосељански пут, реком Надел и пољским путем на северу, који обухватом, садржајима, наменом и градитељским наслеђем спада у значајна подручја града. С обзиром на то да је на предметном подручју својевремено изграђен велики број бесправних објеката (пословних, индустријских и стамбених), и претходниим и […]

План детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву

План детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву («Службени лист града Панчева» бр. 15/2012)

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом за катастарску парцелу бр. 2205/1 к. о. Панчево

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на нивоу Урбанистичког пројекта за катастарску парцелу бр. 2205/1 к. о. Панчево у улици Банијској бр. 55, Панчево – Стефанов (Службени лист општине Панчево бр. 4/2003)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево

План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево ("Службени лист града Панчева" 17/2016)

План генералне регулације Целина 6 – подцелина 6а – Баваништански пут, подцелина 6б – Стари Тамиш и подцелина 6ц – Нова депонија у насељеном месту Панчево

У Плану генералне регулације Целина 6 постоје три подцелине: Подцелина 6а се налази у источном делу Панчева, надовезује се на Целине 2 и 3 и пружа се дуж пута Панчево – Бавниште (државни пут првог реда М-24), а Подцелине 6б и 6ц, као енклаве, се простиру ван границе градског грађевинског земљишта, даље према истоку у […]

План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву

План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву. 2015. године је урађена исправка техничке грешке. («Службени лист града Панчева» бр. 1/2013)(«Службени лист града Панчева» бр. 7/2015)

ДУП за радне зоне Лука Дунав и Мали рит

Детаљни урбанистички план Службени лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово бр. 3/80 и 11/92)Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)Службени лист општине Панчево бр. 14/2006)

План генералне регулације Целина 2 Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације Целина 2 је, по први пут (не рачунајући ГУП), предметно подручје интегрално сагледано и обрађено, при чему је развој његових подцелина одређен, с једне стране, њиховим особеностима, а са друге, узајамним односом и утицајима са другим подцелинама/просторним целинама и градом, као целином. Поједини делови простора су, такође, по први пут (не рачунајући […]

План генералне регулације Целина 9 "Green field" 1 и 3 у насељеном месту Панчево

Простор обухваћен Планом генералне регулације Целина 9 је, посредством ГУП-а и вредновањем локација за одрживи развој Панчева у односу на геостратешки положај и привредни потенцијал регије, препознат, као један од локалитета за „Green field“ индустријску зону. Ова привредна зона треба да буде успостављена, као „еко-индустријска зона“ јер је близу петрохемијских погона који оптерећују животну средину, […]

План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село

План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село. 2015. године је исправљена техничка грешка у поглављу Б 2.5. Привредна зона са компатибилним наменама, односно поднаслову Врста и намена објеката у зони, у подтачки Зона. Исправком се омогућава градња објеката за складиштење пољопривредних производа (силоса и сл). («Службени лист града Панчева» бр. 17/2014)(«Службени лист града Панчева» […]

ДУП за део МЗ Младост – стамбено насеље Миса виногради у Панчеву

Детаљни урбанистички план (Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 988, 9/91 и 11/97)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План генералне регулације насељеног места Глогоњ

План генералне регулације насељеног места Глогоњ ("Службени лист града Панчева" 15/2016)

План генералне регулације Целина 10 Потамишје и Градска шума у насељеном месту Панчево

План генералне регулације Целина 10 обухвата простор у североисточном делу града, непосредно уз реку Тамиш. Остварењем овог Плана требало би да се омогући снажно повезивање изграђеног ткива са природном подлогом на којој је град изникао. Висок степен флексибилности Плана обезбеђује спровођење инвестиционих захтева, при чему се задовољавају приватне потребе, а не угрожава заједнички и јавни […]