Urađeni planovi - Pančevo

Plan generalne regulacije celina 7 Luka Dunav, "Green field" 2, Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije celina 7 utvrđuje se namena zemljišta, pravila uređenja i građenja, pravci i koridori za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu i nastoji se da se ostvari više ciljeva: definisanje javnog interesa (površina javne namene), određivanje gradskog građevinskog zemljišta i njegovo racionalnije korišćenje, poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti, provera postojećih kapaciteta izgradnje i […]

Plan detaljne regulacije „Green Field 1“; eko industrijska zona južno od Petrohemije u Pančevu

Planom je obezbeđena planska regulativa za izgradnju privrednih/industrijskih objekata, koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. Njime se omogućava stvaranje nove privredne zone, kao „eko-industrijske zone“ jer se naslanja na izgrađene petrohemijske komplekse, koji ekološki opterećuju šire područje.(«Službeni list grada Pančeva» br. 8/2011) http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=123http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2712

Plan detaljne regulacije naselja "Tesla" Pančevo

Planom detaljne regulacije naselja „Tesla“ Pančevo se iznalaze prostorne rezerve zemljišta u okviru postojećeg građevinskog reona Pančeva – naselja Tesla za potrebe izgradnje novih stambenih i stambeno-poslovnih kapaciteta na novim lokacijama u ovom naselju. Predviđeno je da centralne funkcije ostanu na postojećim lokacijama, kao i zona industrijskog kompleksa. Stanovanje bi i dalje predstavljalo preovlađujuću namenu […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Dolovo

PGR-om naseljenog mesta Dolovo se celovito sagledava i obrađuje predmetni prostor, definiše se razvoj njegovih podcelina kroz sopstvene osobenosti ali i kroz uzajamne uticaje/korelacije sa ostalim podcelinama/prostornim celinama i naseljem kao celinom, sve u skladu sa Prostornim planom Pančeva. Definisanjem namene zemljišta, pravila uređenja i građenja, utvrđivanjem pravaca i koridora za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu […]

Plan detaljne regulacije "Green Field 3" eko-industrijska zona zona najjužnije granice GP uz Dunav, ispod TE-TO-a u Pančevu

Plan detaljne regulacije „Green Field 3“ eko-industrijska zona predstavlja dalju razradu predmetnog područja na osnovu smernica datih u Generalnom planu Pančeva. Planirano je stvaranje nove privredne zone, kao „eko-industrijske zone“, jer se nalazi blizu izgrađenog naftno-hemijskog kompleksa koji ekološki opterećuje širi prostor. Planskom dokumentacijom se omogućava izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje prostora radi […]

Plan detaljne regulacije "Gradski stadion" u Pančevu (zona 2.15)

Planom detaljne regulacije „Gradski stadion“ je obuhvaćen prostor koga čine dva gradska bloka koji su prema GUP Pančeva u središnjoj zoni grada (tangiraju najuže jezgro centra Pančeva) i vode se pod jednim identifikacionim brojem 2.15. U Planu su ovi blokovi označeni, kao blok A i blok B. Pretežna namena oba bloka je stanovanje, pri čemu […]

Regulacioni plan Novo groblje u naseljenom mestu Pančevo

Regulacioni plan(Službeni list opštine Pančevo br. 8/2002) (Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003) (Službeni list opštine Pančevo br. 14/2006)

Plan detaljne regulacije "Hipodrom" u Pančevu

PDR Hipodrom(«Službeni list grada Pančeva» br. 17/2010)

Plan generalne regulacije Celina 1 širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 1 se obuhvaćeni prostor prvi put celovito sagledava i obrađuje, definiše se razvoj njegovih podcelina afirmacijom sopstvenih specifičnosti, ali i kroz uzajamni uticaj/korelaciju sa ostalim podcelinama, prostornim celina i gradom, kao celinom, u skladu sa postavkama GUP Pančeva. Predmetni prostor svojim obuhvatom, sadržajima, namenom, kulturno-istorijskim i graditeljskim nasleđem predstavlja značajno područje […]

Generalni urbanistički plan Pančeva

Povod za izradu Generalnog urbanističkog plana Pančeva je bio neophodnost usaglašavanja Generalnog plana Pančeva sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji. GUP, kao strateški razvojni plan, predstavlja osnovu za izradu planova generalne regulacije na celokupnoj teritoriji grada kako bi se graditeljska aktivnost na ovom prostoru usmerila prema postizanju usklađenosti pojedinačnih, grupnih i opštih društvenih interesa. […]

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na katastarskim parcelama br. 2298/13, 2300/8 i 2300/6 k. o. Pančevo

Regulacioni plan sa razradom na nivou Urbanistikog projekta za izgradnju stambenih objekata na katastarskim parcelama br. 2298/13, 2300/8 i 2300/6 k. o. Pančevo u naseljenom mestu Pančevo(Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 15/82, 9/88, 9/91)(Službeni list opštine Pančevo br. 11/97)(Službeni list opštine Pančevo br. 15/2002)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan detaljne regulacije za eko-industrijski kompleks "Green field 2" – zona između naselja Topola i Luke "Dunav" u Pančevu

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks „Green field“ 2, zona između naselja Topola i „Luke Dunav“ u Pančevu je obezbeđivanje planske regulative za izgradnju novih industrijskih sadržaja u ovom delu grada jer predmetna lokacija ima velike mogućnosti za razvoj „Green field“ zone, odnosno za izgradnju privrednih/industrijskih objekata koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. […]

Plan generalne regulacije Celina 4a – Karaula sa Jabučkim putem i 4b – Skrobara u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 4 su obuhvaćeni prostori koji su minulih decenija parcijalno razrađivani urbanističkiim planovima, ali nisu u celosti sprovedeni. Prilikom pripreme Plana je razmatrana sva planska dokumentacija i uvažena su planska rešenja, stanje na terenu, trenutne potrebe i mogućnosti da bi u njega bila uvršteno ono što je opravdano završiti u sklladu sa […]

Prostorni plan grada Pančeva

Prostorni plan grada je važan strateški dokument u kome su date buduće smernice ekonomske politike i organizacije društvenog i privrednog sistema, programi krupne infrastrukture, zaštite i korišćenja životne sredine, prirodnih i stvorenih resursa i spomenika kulture. Prostornim planom grada se stvaraju uslovi za ostvarenje interesa u oblasti racionalnog i namenskog korišćenja prostora. Povod za izradu […]

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na katastarskim parcelama br. 14994 do 15007 k. o. Pančevo

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na nivou Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na katastarskim parcelama br. 14994 do 15007 k. o. Pančevo u naseljenom mestu Pančevo – Konstruktor(Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 15/82, 9/88, 9/91)(Službeni list opštine Pančevo br. 11/97)(Službeni list opštine Pančevo br. 15/2002)(Službeni list opštine Pančevo […]