Урађени планови - Панчево

ДУП за стамбено насеље Караула у Панчеву

Детаљни урбанистички план (Службени лист општине Панчево бр. 4/95)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План генералне регулације насељеног места Качарево

Планом генераллне регулације насељеног места Качарево измењена су сва планска решења предвиђена планом из 1972. године која се нису показала у пракси, ради усклађивања са актуелним потребама и новим циљевима, као што су: дефинисање просторних целлина и праваца развоја, правила просторног развоја и грађења, размештај привредних, услужних делатности и јавних служби, резервисање коридора за инфраструктурне […]

План генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву

План генералне регулације Целина 11 обухвата простор који представља северни део градског грађевинског подручја Панчева. («Службени лист града Панчева» бр. 35/2012)

План генералне регулације насељеног места Иваново

Основни циљ израде Плана генералне регулације насељеног места Иваново је стварања правног и планског основа за организовани просторни развој, стварање могућности за нову изградњу и унапређење постојећег стања, као и заштита и уређење подручја насељеног места Иваново. План је израђен са циљем да се постигне рационалнија организација и уређење предметног простора, и да се његово […]

ДУП стамбених блокова 1 и 2 у Глогоњу

Генерални урбанистички план насељеног места (Сл.лист Општина Панчево, Ковин и Опово бр. 17/89)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План генералне регулације насељеног места Старчево

Циљ Плана генералне регулације насељеног места Старчево је стварање правног и планског основа за организовани просторни развој, омогућавање нове изградње, унапређење постојећег стања, постизање рационалне организације и уређења предметног простора и усклађивање његовог коришћења са могућностима и ограничењима природних и створених услова уз уважавање потреба дугорочног друштвеног и економског развоја. Планom се, истовремено, на најпогоднији […]

План генералне регулације насељеног места Омољица

ПГР-ом насељеног места Омољица се обухваћени простор по други пут целовито сагледава и обрађује, дефинише се развој његових подцелина кроз сопствене специфичности, али и у узајамном утицају, повезаности са осталим подцелинама и просторним целинама и насељем, као целином, у складу са Просторним планом Панчева. («Службени лист града Панчева» бр 33 /2014)

ДУП стамбених блокова у Иванову

Генерални урбанистички план насељеног места (Сл.лист Општина Панчево, Ковин и Опово бр. 7/91)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План генералне регулације насељеног места Јабука

Планом генералне регулације насељеног места Јабука се површина намењена становању задржава, уз благо проширење, док централни садржаји, углавном, остају у постојећим границама. Промене се највише тичу реорганизације и повећања квалитета фукционисања постојећих садржаја уз додавање недостајућих садржаја у ланац централних функција (услуге, сервиси, занати, пијаца). Проширење радне зоне биће у оквирима постојећег грађевинског реона, док […]

План генералне регулације целина 7 Лука Дунав, "Green field" 2, Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације целина 7 утврђује се намена земљишта, правила уређења и грађења, правци и коридори за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру и настоји се да се оствари више циљева: дефинисање јавног интереса (површина јавне намене), одређивање градског грађевинског земљишта и његово рационалније коришћење, побољшање нивоа инфраструктурне опремљености, провера постојећих капацитета изградње и […]

План детаљне регулације „Green Field 1“; еко индустријска зона јужно од Петрохемије у Панчеву

Планом је обезбеђена планска регулатива за изградњу привредних/индустријских објеката, који задовољавају критеријуме заштите животне средине. Њиме се омогућава стварање нове привредне зоне, као „еко-индустријске зоне“ јер се наслања на изграђене петрохемијске комплексе, који еколошки оптерећују шире подручје. («Службени лист града Панчева» бр. 8/2011) http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=123 http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2712

План детаљне регулације насеља "Тесла" Панчево

Планом детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево се изналазе просторне резерве земљишта у оквиру постојећег грађевинског реона Панчева – насеља Тесла за потребе изградње нових стамбених и стамбено-пословних капацитета на новим локацијама у овом насељу. Предвиђено је да централне функције остану на постојећим локацијама, као и зона индустријског комплекса. Становање би и даље представљало преовлађујућу намену […]

План генералне регулације насељеног места Долово

ПГР-ом насељеног места Долово се целовито сагледава и обрађује предметни простор, дефинише се развој његових подцелина кроз сопствене особености али и кроз узајамне утицаје/корелације са осталим подцелинама/просторним целинама и насељем као целином, све у складу са Просторним планом Панчева. Дефинисањем намене земљишта, правила уређења и грађења, утврђивањем праваца и коридора за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну […]

План детаљне регулације "Green Field 3" еко-индустријска зона зона најјужније границе ГП уз Дунав, испод ТЕ-ТО-а у Панчеву

План детаљне регулације „Green Field 3“ еко-индустријска зона представља даљу разраду предметног подручја на основу смерница датих у Генералном плану Панчева. Планирано је стварање нове привредне зоне, као „еко-индустријске зоне“, јер се налази близу изграђеног нафтно-хемијског комплекса који еколошки оптерећује шири простор. Планском документацијом се омогућава израда техничке документације за изградњу и уређење простора ради […]

План детаљне регулације "Градски стадион" у Панчеву (зона 2.15)

Планом детаљне регулације „Градски стадион“ је обухваћен простор кога чине два градска блока који су према ГУП Панчева у средишњој зони града (тангирају најуже језгро центра Панчева) и воде се под једним идентификационим бројем 2.15. У Плану су ови блокови означени, као блок А и блок Б. Претежна намена оба блока је становање, при чему […]