Urađeni planovi - Pančevo

Plan detaljne regulacije za eko-industrijski kompleks "Green field 2" – zona između naselja Topola i Luke "Dunav" u Pančevu

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks „Green field“ 2, zona između naselja Topola i „Luke Dunav“ u Pančevu je obezbeđivanje planske regulative za izgradnju novih industrijskih sadržaja u ovom delu grada jer predmetna lokacija ima velike mogućnosti za razvoj „Green field“ zone, odnosno za izgradnju privrednih/industrijskih objekata koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. […]

Plan generalne regulacije Celina 4a – Karaula sa Jabučkim putem i 4b – Skrobara u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 4 su obuhvaćeni prostori koji su minulih decenija parcijalno razrađivani urbanističkiim planovima, ali nisu u celosti sprovedeni. Prilikom pripreme Plana je razmatrana sva planska dokumentacija i uvažena su planska rešenja, stanje na terenu, trenutne potrebe i mogućnosti da bi u njega bila uvršteno ono što je opravdano završiti u sklladu sa […]

Prostorni plan grada Pančeva

Prostorni plan grada je važan strateški dokument u kome su date buduće smernice ekonomske politike i organizacije društvenog i privrednog sistema, programi krupne infrastrukture, zaštite i korišćenja životne sredine, prirodnih i stvorenih resursa i spomenika kulture. Prostornim planom grada se stvaraju uslovi za ostvarenje interesa u oblasti racionalnog i namenskog korišćenja prostora. Povod za izradu […]

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na katastarskim parcelama br. 14994 do 15007 k. o. Pančevo

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na nivou Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na katastarskim parcelama br. 14994 do 15007 k. o. Pančevo u naseljenom mestu Pančevo – Konstruktor (Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 15/82, 9/88, 9/91)(Službeni list opštine Pančevo br. 11/97)(Službeni list opštine Pančevo br. 15/2002)(Službeni list opštine […]

Plan detaljne regulacije – podcelina 6 – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo

Plan detaljne regulacije – podcelina 6 – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo je urađen da bi bio rešen narastajući problem odlaganja otpadnih materija, u prvom redu komunalnog otpada sa prostora čitavog regiona, a naročiti grada Pančevo, imajući u vidu stanje postojeće neuslovne neuređene deponije koja ne ispunjava osnovne kriterijume za ovu vrstu objekata. […]

Plan generalne regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela

Predmet Plana generalne regulacije Celina 5 je prostor, omeđen ulicama Stevana Šupljikca, Novoseljanski put, rekom Nadel i poljskim putem na severu, koji obuhvatom, sadržajima, namenom i graditeljskim nasleđem spada u značajna područja grada. S obzirom na to da je na predmetnom području svojevremeno izgrađen veliki broj bespravnih objekata (poslovnih, industrijskih i stambenih), i prethodniim i […]

Plan detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu

Plan detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu («Službeni list grada Pančeva» br. 15/2012)

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom za katastarsku parcelu br. 2205/1 k. o. Pančevo

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na nivou Urbanističkog projekta za katastarsku parcelu br. 2205/1 k. o. Pančevo u ulici Banijskoj br. 55, Pančevo – Stefanov (Službeni list opštine Pančevo br. 4/2003)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan detaljne regulacije kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo

Plan detaljne regulacije kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo ("Službeni list grada Pančeva" 17/2016)

Plan generalne regulacije Celina 6 – podcelina 6a – Bavaništanski put, podcelina 6b – Stari Tamiš i podcelina 6c – Nova deponija u naseljenom mestu Pančevo

U Planu generalne regulacije Celina 6 postoje tri podceline: Podcelina 6a se nalazi u istočnom delu Pančeva, nadovezuje se na Celine 2 i 3 i pruža se duž puta Pančevo – Bavnište (državni put prvog reda M-24), a Podceline 6b i 6c, kao enklave, se prostiru van granice gradskog građevinskog zemljišta, dalje prema istoku u […]

Plan detaljne regulacije pristupnog puta na novu deponiju u Pančevu

Plan detaljne regulacije pristupnog puta na novu deponiju u Pančevu. 2015. godine je urađena ispravka tehničke greške. («Službeni list grada Pančeva» br. 1/2013)(«Službeni list grada Pančeva» br. 7/2015)

DUP za radne zone Luka Dunav i Mali rit

Detaljni urbanistički plan Službeni list opština Pančevo, Alibunar, Kovačica, Kovin i Opovo br. 3/80 i 11/92)Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)Službeni list opštine Pančevo br. 14/2006)

Plan generalne regulacije Celina 2 Strelište sa hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 2 je, po prvi put (ne računajući GUP), predmetno područje integralno sagledano i obrađeno, pri čemu je razvoj njegovih podcelina određen, s jedne strane, njihovim osobenostima, a sa druge, uzajamnim odnosom i uticajima sa drugim podcelinama/prostornim celinama i gradom, kao celinom. Pojedini delovi prostora su, takođe, po prvi put (ne računajući […]

Plan generalne regulacije Celina 9 "Green field" 1 i 3 u naseljenom mestu Pančevo

Prostor obuhvaćen Planom generalne regulacije Celina 9 je, posredstvom GUP-a i vrednovanjem lokacija za održivi razvoj Pančeva u odnosu na geostrateški položaj i privredni potencijal regije, prepoznat, kao jedan od lokaliteta za „Green field“ industrijsku zonu. Ova privredna zona treba da bude uspostavljena, kao „eko-industrijska zona“ jer je blizu petrohemijskih pogona koji opterećuju životnu sredinu, […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo. 2015. godine je ispravljena tehnička greška u poglavlju B 2.5. Privredna zona sa kompatibilnim namenama, odnosno podnaslovu Vrsta i namena objekata u zoni, u podtački Zona. Ispravkom se omogućava gradnja objekata za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (silosa i sl). («Službeni list grada Pančeva» br. 17/2014)(«Službeni list grada Pančeva» […]