Urađeni planovi - Pančevo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo. 2015. godine je ispravljena tehnička greška u poglavlju B 2.5. Privredna zona sa kompatibilnim namenama, odnosno podnaslovu Vrsta i namena objekata u zoni, u podtački Zona. Ispravkom se omogućava gradnja objekata za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (silosa i sl). («Službeni list grada Pančeva» br. 17/2014)(«Službeni list grada Pančeva» […]

DUP za deo MZ Mladost – stambeno naselje Misa vinogradi u Pančevu

Detaljni urbanistički plan (Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 15/82, 988, 9/91 i 11/97)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj ("Službeni list grada Pančeva" 15/2016)

Plan generalne regulacije Celina 10 Potamišje i Gradska šuma u naseljenom mestu Pančevo

Plan generalne regulacije Celina 10 obuhvata prostor u severoistočnom delu grada, neposredno uz reku Tamiš. Ostvarenjem ovog Plana trebalo bi da se omogući snažno povezivanje izgrađenog tkiva sa prirodnom podlogom na kojoj je grad iznikao. Visok stepen fleksibilnosti Plana obezbeđuje sprovođenje investicionih zahteva, pri čemu se zadovoljavaju privatne potrebe, a ne ugrožava zajednički i javni […]

Plan generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (celina 3) u Pančevu

Plan generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (celina 3) u Pančevu zahvata prostor izgrađenog, delimično izgrađenog i neoizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru granica GUP-a, ukupne površine oko 580 ha. Ranije je ovaj prostor parcijalllno razrađivan ragulacionim urbanističkim planovima, planovima detaljne regulacije i urbanističkim projektima koji, u većoj ili manjoj meri, nisu sprovedeni. Planom su definisane […]

DUP za stambeno naselje Karaula u Pančevu

Detaljni urbanistički plan (Službeni list opštine Pančevo br. 4/95)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo

Planom generallne regulacije naseljenog mesta Kačarevo izmenjena su sva planska rešenja predviđena planom iz 1972. godine koja se nisu pokazala u praksi, radi usklađivanja sa aktuelnim potrebama i novim ciljevima, kao što su: definisanje prostornih cellina i pravaca razvoja, pravila prostornog razvoja i građenja, razmeštaj privrednih, uslužnih delatnosti i javnih službi, rezervisanje koridora za infrastrukturne […]

Plan generalne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu

Plan generalne regulacije Celina 11 obuhvata prostor koji predstavlja severni deo gradskog građevinskog područja Pančeva. («Službeni list grada Pančeva» br. 35/2012)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Ivanovo

Osnovni cilj izrade Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ivanovo je stvaranja pravnog i planskog osnova za organizovani prostorni razvoj, stvaranje mogućnosti za novu izgradnju i unapređenje postojećeg stanja, kao i zaštita i uređenje područja naseljenog mesta Ivanovo. Plan je izrađen sa ciljem da se postigne racionalnija organizacija i uređenje predmetnog prostora, i da se njegovo […]

DUP stambenih blokova 1 i 2 u Glogonju

Generalni urbanistički plan naseljenog mesta (Sl.list Opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 17/89)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo

Cilj Plana generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo je stvaranje pravnog i planskog osnova za organizovani prostorni razvoj, omogućavanje nove izgradnje, unapređenje postojećeg stanja, postizanje racionalne organizacije i uređenja predmetnog prostora i usklađivanje njegovog korišćenja sa mogućnostima i ograničenjima prirodnih i stvorenih uslova uz uvažavanje potreba dugoročnog društvenog i ekonomskog razvoja. Planom se, istovremeno, na najpogodniji […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Omoljica

PGR-om naseljenog mesta Omoljica se obuhvaćeni prostor po drugi put celovito sagledava i obrađuje, definiše se razvoj njegovih podcelina kroz sopstvene specifičnosti, ali i u uzajamnom uticaju, povezanosti sa ostalim podcelinama i prostornim celinama i naseljem, kao celinom, u skladu sa Prostornim planom Pančeva. («Službeni list grada Pančeva» br 33 /2014)

DUP stambenih blokova u Ivanovu

Generalni urbanistički plan naseljenog mesta (Sl.list Opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 7/91)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka

Planom generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka se površina namenjena stanovanju zadržava, uz blago proširenje, dok centralni sadržaji, uglavnom, ostaju u postojećim granicama. Promene se najviše tiču reorganizacije i povećanja kvaliteta fukcionisanja postojećih sadržaja uz dodavanje nedostajućih sadržaja u lanac centralnih funkcija (usluge, servisi, zanati, pijaca). Proširenje radne zone biće u okvirima postojećeg građevinskog reona, dok […]

Plan generalne regulacije celina 7 Luka Dunav, "Green field" 2, Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije celina 7 utvrđuje se namena zemljišta, pravila uređenja i građenja, pravci i koridori za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu i nastoji se da se ostvari više ciljeva: definisanje javnog interesa (površina javne namene), određivanje gradskog građevinskog zemljišta i njegovo racionalnije korišćenje, poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti, provera postojećih kapaciteta izgradnje i […]