Урађени планови - Панчево

Генерални урбанистички план Панчева

Повод за израду Генералног урбанистичког плана Панчева је био неопходност усаглашавања Генералног плана Панчева са новим Законом о планирању и изградњи. ГУП, као стратешки развојни план, представља основу за израду планова генералне регулације на целокупној територији града како би се градитељска активност на овом простору усмерила према постизању усклађености појединачних, групних и општих друштвених интереса. […]

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на катастарским парцелама бр. 2298/13, 2300/8 и 2300/6 к. о. Панчево

Регулациони план са разрадом на нивоу Урбанистиког пројекта за изградњу стамбених објеката на катастарским парцелама бр. 2298/13, 2300/8 и 2300/6 к. о. Панчево у насељеном месту Панчево (Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 9/88, 9/91)(Службени лист општине Панчево бр. 11/97)(Службени лист општине Панчево бр. 15/2002)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План детаљне регулације за еко-индустријски комплекс "Green field 2" – зона између насеља Топола и Луке "Дунав" у Панчеву

Циљ израде Плана детаљне регулације за Еко-индустријски комплекс „Green field“ 2, зона између насеља Топола и „Луке Дунав“ у Панчеву је обезбеђивање планске регулативе за изградњу нових индустријских садржаја у овом делу града јер предметна локација има велике могућности за развој „Green field“ зоне, односно за изградњу привредних/индустријских објеката који задовољавају критеријуме заштите животне средине. […]

План генералне регулације Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације Целина 4 су обухваћени простори који су минулих деценија парцијално разрађивани урбанистичкиим плановима, али нису у целости спроведени. Приликом припреме Плана је разматрана сва планска документација и уважена су планска решења, стање на терену, тренутне потребе и могућности да би у њега била уврштено оно што је оправдано завршити у склладу са […]

Просторни план града Панчева

Просторни план града је важан стратешки документ у коме су дате будуће смернице економске политике и организације друштвеног и привредног система, програми крупне инфраструктуре, заштите и коришћења животне средине, природних и створених ресурса и споменика културе. Просторним планом града се стварају услови за остварење интереса у области рационалног и наменског коришћења простора. Повод за израду […]

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на катастарским парцелама бр. 14994 до 15007 к. о. Панчево

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на нивоу Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословних објеката на катастарским парцелама бр. 14994 до 15007 к. о. Панчево у насељеном месту Панчево – Конструктор (Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 9/88, 9/91)(Службени лист општине Панчево бр. 11/97)(Службени лист општине Панчево бр. 15/2002)(Службени лист општине […]

План детаљне регулације – подцелина 6 – Нова депонија – у насељеном месту Панчево

План детаљне регулације – подцелина 6 – Нова депонија – у насељеном месту Панчево је урађен да би био решен нарастајући проблем одлагања отпадних материја, у првом реду комуналног отпада са простора читавог региона, а нарочити града Панчево, имајући у виду стање постојеће неусловне неуређене депоније која не испуњава основне критеријуме за ову врсту објеката. […]

План генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела

Предмет Плана генералне регулације Целина 5 је простор, омеђен улицама Стевана Шупљикца, Новосељански пут, реком Надел и пољским путем на северу, који обухватом, садржајима, наменом и градитељским наслеђем спада у значајна подручја града. С обзиром на то да је на предметном подручју својевремено изграђен велики број бесправних објеката (пословних, индустријских и стамбених), и претходниим и […]

План детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву

План детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву («Службени лист града Панчева» бр. 15/2012)

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом за катастарску парцелу бр. 2205/1 к. о. Панчево

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на нивоу Урбанистичког пројекта за катастарску парцелу бр. 2205/1 к. о. Панчево у улици Банијској бр. 55, Панчево – Стефанов (Службени лист општине Панчево бр. 4/2003)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево

План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево ("Службени лист града Панчева" 17/2016)

План генералне регулације Целина 6 – подцелина 6а – Баваништански пут, подцелина 6б – Стари Тамиш и подцелина 6ц – Нова депонија у насељеном месту Панчево

У Плану генералне регулације Целина 6 постоје три подцелине: Подцелина 6а се налази у источном делу Панчева, надовезује се на Целине 2 и 3 и пружа се дуж пута Панчево – Бавниште (државни пут првог реда М-24), а Подцелине 6б и 6ц, као енклаве, се простиру ван границе градског грађевинског земљишта, даље према истоку у […]

План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву

План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву. 2015. године је урађена исправка техничке грешке. («Службени лист града Панчева» бр. 1/2013)(«Службени лист града Панчева» бр. 7/2015)

ДУП за радне зоне Лука Дунав и Мали рит

Детаљни урбанистички план Службени лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово бр. 3/80 и 11/92)Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)Службени лист општине Панчево бр. 14/2006)

План генералне регулације Целина 2 Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације Целина 2 је, по први пут (не рачунајући ГУП), предметно подручје интегрално сагледано и обрађено, при чему је развој његових подцелина одређен, с једне стране, њиховим особеностима, а са друге, узајамним односом и утицајима са другим подцелинама/просторним целинама и градом, као целином. Поједини делови простора су, такође, по први пут (не рачунајући […]