Urađeni planovi - Pančevo

Plan detaljne regulacije – podcelina 6 – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo

Plan detaljne regulacije – podcelina 6 – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo je urađen da bi bio rešen narastajući problem odlaganja otpadnih materija, u prvom redu komunalnog otpada sa prostora čitavog regiona, a naročiti grada Pančevo, imajući u vidu stanje postojeće neuslovne neuređene deponije koja ne ispunjava osnovne kriterijume za ovu vrstu objekata. […]

Plan generalne regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela

Predmet Plana generalne regulacije Celina 5 je prostor, omeđen ulicama Stevana Šupljikca, Novoseljanski put, rekom Nadel i poljskim putem na severu, koji obuhvatom, sadržajima, namenom i graditeljskim nasleđem spada u značajna područja grada. S obzirom na to da je na predmetnom području svojevremeno izgrađen veliki broj bespravnih objekata (poslovnih, industrijskih i stambenih), i prethodniim i […]

Plan detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu

Plan detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu(«Službeni list grada Pančeva» br. 15/2012)

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom za katastarsku parcelu br. 2205/1 k. o. Pančevo

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na nivou Urbanističkog projekta za katastarsku parcelu br. 2205/1 k. o. Pančevo u ulici Banijskoj br. 55, Pančevo – Stefanov(Službeni list opštine Pančevo br. 4/2003)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan detaljne regulacije kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo

Plan detaljne regulacije kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo("Službeni list grada Pančeva" 17/2016)

Plan generalne regulacije Celina 6 – podcelina 6a – Bavaništanski put, podcelina 6b – Stari Tamiš i podcelina 6c – Nova deponija u naseljenom mestu Pančevo

U Planu generalne regulacije Celina 6 postoje tri podceline: Podcelina 6a se nalazi u istočnom delu Pančeva, nadovezuje se na Celine 2 i 3 i pruža se duž puta Pančevo – Bavnište (državni put prvog reda M-24), a Podceline 6b i 6c, kao enklave, se prostiru van granice gradskog građevinskog zemljišta, dalje prema istoku u […]

Plan detaljne regulacije pristupnog puta na novu deponiju u Pančevu

Plan detaljne regulacije pristupnog puta na novu deponiju u Pančevu.2015. godine je urađena ispravka tehničke greške.(«Službeni list grada Pančeva» br. 1/2013)(«Službeni list grada Pančeva» br. 7/2015)

DUP za radne zone Luka Dunav i Mali rit

Detaljni urbanistički planSlužbeni list opština Pančevo, Alibunar, Kovačica, Kovin i Opovo br. 3/80 i 11/92)Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)Službeni list opštine Pančevo br. 14/2006)

Plan generalne regulacije Celina 2 Strelište sa hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 2 je, po prvi put (ne računajući GUP), predmetno područje integralno sagledano i obrađeno, pri čemu je razvoj njegovih podcelina određen, s jedne strane, njihovim osobenostima, a sa druge, uzajamnim odnosom i uticajima sa drugim podcelinama/prostornim celinama i gradom, kao celinom. Pojedini delovi prostora su, takođe, po prvi put (ne računajući […]

Plan generalne regulacije Celina 9 "Green field" 1 i 3 u naseljenom mestu Pančevo

Prostor obuhvaćen Planom generalne regulacije Celina 9 je, posredstvom GUP-a i vrednovanjem lokacija za održivi razvoj Pančeva u odnosu na geostrateški položaj i privredni potencijal regije, prepoznat, kao jedan od lokaliteta za „Green field“ industrijsku zonu. Ova privredna zona treba da bude uspostavljena, kao „eko-industrijska zona“ jer je blizu petrohemijskih pogona koji opterećuju životnu sredinu, […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo. 2015. godine je ispravljena tehnička greška u poglavlju B 2.5. Privredna zona sa kompatibilnim namenama, odnosno podnaslovu Vrsta i namena objekata u zoni, u podtački Zona. Ispravkom se omogućava gradnja objekata za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (silosa i sl).(«Službeni list grada Pančeva» br. 17/2014)(«Službeni list grada Pančeva» br. […]

DUP za deo MZ Mladost – stambeno naselje Misa vinogradi u Pančevu

Detaljni urbanistički plan(Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 15/82, 988, 9/91 i 11/97)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj("Službeni list grada Pančeva" 15/2016)

Plan generalne regulacije Celina 10 Potamišje i Gradska šuma u naseljenom mestu Pančevo

Plan generalne regulacije Celina 10 obuhvata prostor u severoistočnom delu grada, neposredno uz reku Tamiš. Ostvarenjem ovog Plana trebalo bi da se omogući snažno povezivanje izgrađenog tkiva sa prirodnom podlogom na kojoj je grad iznikao. Visok stepen fleksibilnosti Plana obezbeđuje sprovođenje investicionih zahteva, pri čemu se zadovoljavaju privatne potrebe, a ne ugrožava zajednički i javni […]

Plan generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (celina 3) u Pančevu

Plan generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (celina 3) u Pančevu zahvata prostor izgrađenog, delimično izgrađenog i neoizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru granica GUP-a, ukupne površine oko 580 ha. Ranije je ovaj prostor parcijalllno razrađivan ragulacionim urbanističkim planovima, planovima detaljne regulacije i urbanističkim projektima koji, u većoj ili manjoj meri, nisu sprovedeni. Planom su definisane […]