Urađeni planovi - Pančevo

DUP stambenih blokova u Ivanovu

Generalni urbanistički plan naseljenog mesta (Sl.list Opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 7/91)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka

Planom generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka se površina namenjena stanovanju zadržava, uz blago proširenje, dok centralni sadržaji, uglavnom, ostaju u postojećim granicama. Promene se najviše tiču reorganizacije i povećanja kvaliteta fukcionisanja postojećih sadržaja uz dodavanje nedostajućih sadržaja u lanac centralnih funkcija (usluge, servisi, zanati, pijaca). Proširenje radne zone biće u okvirima postojećeg građevinskog reona, dok […]

Plan generalne regulacije celina 7 Luka Dunav, "Green field" 2, Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije celina 7 utvrđuje se namena zemljišta, pravila uređenja i građenja, pravci i koridori za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu i nastoji se da se ostvari više ciljeva: definisanje javnog interesa (površina javne namene), određivanje gradskog građevinskog zemljišta i njegovo racionalnije korišćenje, poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti, provera postojećih kapaciteta izgradnje i […]

Plan detaljne regulacije „Green Field 1“; eko industrijska zona južno od Petrohemije u Pančevu

Planom je obezbeđena planska regulativa za izgradnju privrednih/industrijskih objekata, koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. Njime se omogućava stvaranje nove privredne zone, kao „eko-industrijske zone“ jer se naslanja na izgrađene petrohemijske komplekse, koji ekološki opterećuju šire područje. («Službeni list grada Pančeva» br. 8/2011) http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=123 http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2712

Plan detaljne regulacije naselja "Tesla" Pančevo

Planom detaljne regulacije naselja „Tesla“ Pančevo se iznalaze prostorne rezerve zemljišta u okviru postojećeg građevinskog reona Pančeva – naselja Tesla za potrebe izgradnje novih stambenih i stambeno-poslovnih kapaciteta na novim lokacijama u ovom naselju. Predviđeno je da centralne funkcije ostanu na postojećim lokacijama, kao i zona industrijskog kompleksa. Stanovanje bi i dalje predstavljalo preovlađujuću namenu […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Dolovo

PGR-om naseljenog mesta Dolovo se celovito sagledava i obrađuje predmetni prostor, definiše se razvoj njegovih podcelina kroz sopstvene osobenosti ali i kroz uzajamne uticaje/korelacije sa ostalim podcelinama/prostornim celinama i naseljem kao celinom, sve u skladu sa Prostornim planom Pančeva. Definisanjem namene zemljišta, pravila uređenja i građenja, utvrđivanjem pravaca i koridora za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu […]

Plan detaljne regulacije "Green Field 3" eko-industrijska zona zona najjužnije granice GP uz Dunav, ispod TE-TO-a u Pančevu

Plan detaljne regulacije „Green Field 3“ eko-industrijska zona predstavlja dalju razradu predmetnog područja na osnovu smernica datih u Generalnom planu Pančeva. Planirano je stvaranje nove privredne zone, kao „eko-industrijske zone“, jer se nalazi blizu izgrađenog naftno-hemijskog kompleksa koji ekološki opterećuje širi prostor. Planskom dokumentacijom se omogućava izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje prostora radi […]

Plan detaljne regulacije "Gradski stadion" u Pančevu (zona 2.15)

Planom detaljne regulacije „Gradski stadion“ je obuhvaćen prostor koga čine dva gradska bloka koji su prema GUP Pančeva u središnjoj zoni grada (tangiraju najuže jezgro centra Pančeva) i vode se pod jednim identifikacionim brojem 2.15. U Planu su ovi blokovi označeni, kao blok A i blok B. Pretežna namena oba bloka je stanovanje, pri čemu […]

Regulacioni plan Novo groblje u naseljenom mestu Pančevo

Regulacioni plan (Službeni list opštine Pančevo br. 8/2002) (Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003) (Službeni list opštine Pančevo br. 14/2006)

Plan detaljne regulacije "Hipodrom" u Pančevu

PDR Hipodrom («Službeni list grada Pančeva» br. 17/2010)

Plan generalne regulacije Celina 1 širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 1 se obuhvaćeni prostor prvi put celovito sagledava i obrađuje, definiše se razvoj njegovih podcelina afirmacijom sopstvenih specifičnosti, ali i kroz uzajamni uticaj/korelaciju sa ostalim podcelinama, prostornim celina i gradom, kao celinom, u skladu sa postavkama GUP Pančeva. Predmetni prostor svojim obuhvatom, sadržajima, namenom, kulturno-istorijskim i graditeljskim nasleđem predstavlja značajno područje […]

Generalni urbanistički plan Pančeva

Povod za izradu Generalnog urbanističkog plana Pančeva je bio neophodnost usaglašavanja Generalnog plana Pančeva sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji. GUP, kao strateški razvojni plan, predstavlja osnovu za izradu planova generalne regulacije na celokupnoj teritoriji grada kako bi se graditeljska aktivnost na ovom prostoru usmerila prema postizanju usklađenosti pojedinačnih, grupnih i opštih društvenih interesa. […]

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na katastarskim parcelama br. 2298/13, 2300/8 i 2300/6 k. o. Pančevo

Regulacioni plan sa razradom na nivou Urbanistikog projekta za izgradnju stambenih objekata na katastarskim parcelama br. 2298/13, 2300/8 i 2300/6 k. o. Pančevo u naseljenom mestu Pančevo (Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 15/82, 9/88, 9/91)(Službeni list opštine Pančevo br. 11/97)(Službeni list opštine Pančevo br. 15/2002)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan detaljne regulacije za eko-industrijski kompleks "Green field 2" – zona između naselja Topola i Luke "Dunav" u Pančevu

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks „Green field“ 2, zona između naselja Topola i „Luke Dunav“ u Pančevu je obezbeđivanje planske regulative za izgradnju novih industrijskih sadržaja u ovom delu grada jer predmetna lokacija ima velike mogućnosti za razvoj „Green field“ zone, odnosno za izgradnju privrednih/industrijskih objekata koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. […]

Plan generalne regulacije Celina 4a – Karaula sa Jabučkim putem i 4b – Skrobara u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 4 su obuhvaćeni prostori koji su minulih decenija parcijalno razrađivani urbanističkiim planovima, ali nisu u celosti sprovedeni. Prilikom pripreme Plana je razmatrana sva planska dokumentacija i uvažena su planska rešenja, stanje na terenu, trenutne potrebe i mogućnosti da bi u njega bila uvršteno ono što je opravdano završiti u sklladu sa […]