Урађени планови - Панчево

План детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву

План детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву («Службени лист града Панчева» бр. 15/2012)

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом за катастарску парцелу бр. 2205/1 к. о. Панчево

Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на нивоу Урбанистичког пројекта за катастарску парцелу бр. 2205/1 к. о. Панчево у улици Банијској бр. 55, Панчево – Стефанов (Службени лист општине Панчево бр. 4/2003)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево

План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево ("Службени лист града Панчева" 17/2016)

План генералне регулације Целина 6 – подцелина 6а – Баваништански пут, подцелина 6б – Стари Тамиш и подцелина 6ц – Нова депонија у насељеном месту Панчево

У Плану генералне регулације Целина 6 постоје три подцелине: Подцелина 6а се налази у источном делу Панчева, надовезује се на Целине 2 и 3 и пружа се дуж пута Панчево – Бавниште (државни пут првог реда М-24), а Подцелине 6б и 6ц, као енклаве, се простиру ван границе градског грађевинског земљишта, даље према истоку у […]

План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву

План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву. 2015. године је урађена исправка техничке грешке. («Службени лист града Панчева» бр. 1/2013)(«Службени лист града Панчева» бр. 7/2015)

ДУП за радне зоне Лука Дунав и Мали рит

Детаљни урбанистички план Службени лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово бр. 3/80 и 11/92)Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)Службени лист општине Панчево бр. 14/2006)

План генералне регулације Целина 2 Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације Целина 2 је, по први пут (не рачунајући ГУП), предметно подручје интегрално сагледано и обрађено, при чему је развој његових подцелина одређен, с једне стране, њиховим особеностима, а са друге, узајамним односом и утицајима са другим подцелинама/просторним целинама и градом, као целином. Поједини делови простора су, такође, по први пут (не рачунајући […]

План генералне регулације Целина 9 "Green field" 1 и 3 у насељеном месту Панчево

Простор обухваћен Планом генералне регулације Целина 9 је, посредством ГУП-а и вредновањем локација за одрживи развој Панчева у односу на геостратешки положај и привредни потенцијал регије, препознат, као један од локалитета за „Green field“ индустријску зону. Ова привредна зона треба да буде успостављена, као „еко-индустријска зона“ јер је близу петрохемијских погона који оптерећују животну средину, […]

План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село

План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село. 2015. године је исправљена техничка грешка у поглављу Б 2.5. Привредна зона са компатибилним наменама, односно поднаслову Врста и намена објеката у зони, у подтачки Зона. Исправком се омогућава градња објеката за складиштење пољопривредних производа (силоса и сл). («Службени лист града Панчева» бр. 17/2014)(«Службени лист града Панчева» […]

ДУП за део МЗ Младост – стамбено насеље Миса виногради у Панчеву

Детаљни урбанистички план (Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 988, 9/91 и 11/97)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План генералне регулације насељеног места Глогоњ

План генералне регулације насељеног места Глогоњ ("Службени лист града Панчева" 15/2016)

План генералне регулације Целина 10 Потамишје и Градска шума у насељеном месту Панчево

План генералне регулације Целина 10 обухвата простор у североисточном делу града, непосредно уз реку Тамиш. Остварењем овог Плана требало би да се омогући снажно повезивање изграђеног ткива са природном подлогом на којој је град изникао. Висок степен флексибилности Плана обезбеђује спровођење инвестиционих захтева, при чему се задовољавају приватне потребе, а не угрожава заједнички и јавни […]

План генералне регулације проширена Миса са гробљем (целина 3) у Панчеву

План генералне регулације проширена Миса са гробљем (целина 3) у Панчеву захвата простор изграђеног, делимично изграђеног и неоизграђеног грађевинског земљишта у оквиру граница ГУП-а, укупне површине око 580 ha. Раније је овај простор парцијалллно разрађиван рагулационим урбанистичким плановима, плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима који, у већој или мањој мери, нису спроведени. Планом су дефинисане […]

ДУП за стамбено насеље Караула у Панчеву

Детаљни урбанистички план (Службени лист општине Панчево бр. 4/95)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План генералне регулације насељеног места Качарево

Планом генераллне регулације насељеног места Качарево измењена су сва планска решења предвиђена планом из 1972. године која се нису показала у пракси, ради усклађивања са актуелним потребама и новим циљевима, као што су: дефинисање просторних целлина и праваца развоја, правила просторног развоја и грађења, размештај привредних, услужних делатности и јавних служби, резервисање коридора за инфраструктурне […]