Урађени планови - Панчево

План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву

План детаљне регулације приступног пута на нову депонију у Панчеву. 2015. године је урађена исправка техничке грешке. («Службени лист града Панчева» бр. 1/2013)(«Службени лист града Панчева» бр. 7/2015)

ДУП за радне зоне Лука Дунав и Мали рит

Детаљни урбанистички план Службени лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово бр. 3/80 и 11/92)Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)Службени лист општине Панчево бр. 14/2006)

План генералне регулације Целина 2 Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације Целина 2 је, по први пут (не рачунајући ГУП), предметно подручје интегрално сагледано и обрађено, при чему је развој његових подцелина одређен, с једне стране, њиховим особеностима, а са друге, узајамним односом и утицајима са другим подцелинама/просторним целинама и градом, као целином. Поједини делови простора су, такође, по први пут (не рачунајући […]

План генералне регулације Целина 9 "Green field" 1 и 3 у насељеном месту Панчево

Простор обухваћен Планом генералне регулације Целина 9 је, посредством ГУП-а и вредновањем локација за одрживи развој Панчева у односу на геостратешки положај и привредни потенцијал регије, препознат, као један од локалитета за „Green field“ индустријску зону. Ова привредна зона треба да буде успостављена, као „еко-индустријска зона“ јер је близу петрохемијских погона који оптерећују животну средину, […]

План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село

План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село. 2015. године је исправљена техничка грешка у поглављу Б 2.5. Привредна зона са компатибилним наменама, односно поднаслову Врста и намена објеката у зони, у подтачки Зона. Исправком се омогућава градња објеката за складиштење пољопривредних производа (силоса и сл). («Службени лист града Панчева» бр. 17/2014)(«Службени лист града Панчева» […]

ДУП за део МЗ Младост – стамбено насеље Миса виногради у Панчеву

Детаљни урбанистички план (Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 988, 9/91 и 11/97)(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)

План генералне регулације насељеног места Глогоњ

План генералне регулације насељеног места Глогоњ ("Службени лист града Панчева" 15/2016)

План генералне регулације Целина 10 Потамишје и Градска шума у насељеном месту Панчево

План генералне регулације Целина 10 обухвата простор у североисточном делу града, непосредно уз реку Тамиш. Остварењем овог Плана требало би да се омогући снажно повезивање изграђеног ткива са природном подлогом на којој је град изникао. Висок степен флексибилности Плана обезбеђује спровођење инвестиционих захтева, при чему се задовољавају приватне потребе, а не угрожава заједнички и јавни […]

План генералне регулације насељеног места Качарево

План генералне регулације насељеног места Качарево

План детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток – Винча – Панчево, железничка деоница Бели поток – Винча – Панчево), са друмско железничким мостом преко Дунава, на подручју територије града Па

Основни циљ израде Плана је изградња обилазног пута и транзитне обилазне пруге како би се побољшао саобраћајни капацитет и ниво услуга. Напомена: План је урадио Саобраћајни институт ЦИП Доо из Београда. («Службени лист града Панчева» бр. 16/2014)

Генерални план Панчева

Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Генералним урбанистичким планом дефинишу се посебно граница плана и обухват грађевинског подручја, границе обухвата планова генералне регулације за цело грађевинско подручје, генерална намена површина које су претежно планиране у грађевинском подручју на нивоу урбанистичких зона, као и генерални правци и коридори […]

План генералне регулације комплекса ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” у насељеном месту Панчево

План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, односно града, односно града Београда, када је то предвиђено просторним планом јединице локалне самоуправе. За јединице локалне самоуправе за које се по Закону о планирању и изградњи доноси генерални […]

План детаљне регулације за Еко-индустријски комплекс "Green field 2", зона између насеља Топола и "Луке Дунав" у Панчеву

Циљ израде Плана детаљне регулације за Еко-индустријски комплекс „Green field“ 2, зона између насеља Топола и „Луке Дунав“ у Панчеву је обезбеђивање планске регулативе за изградњу нових индустријских садржаја у овом делу града јер предметна локација има велике могућности за развој „Green field“ зоне, односно за изградњу привредних/индустријских објеката који задовољавају критеријуме заштите животне средине. […]