Urađeni planovi - Pančevo

DUP za stambeno naselje Karaula u Pančevu

Detaljni urbanistički plan(Službeni list opštine Pančevo br. 4/95)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo

Planom generallne regulacije naseljenog mesta Kačarevo izmenjena su sva planska rešenja predviđena planom iz 1972. godine koja se nisu pokazala u praksi, radi usklađivanja sa aktuelnim potrebama i novim ciljevima, kao što su: definisanje prostornih cellina i pravaca razvoja, pravila prostornog razvoja i građenja, razmeštaj privrednih, uslužnih delatnosti i javnih službi, rezervisanje koridora za infrastrukturne […]

Plan generalne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu

Plan generalne regulacije Celina 11 obuhvata prostor koji predstavlja severni deo gradskog građevinskog područja Pančeva.(«Službeni list grada Pančeva» br. 35/2012)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Ivanovo

Osnovni cilj izrade Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ivanovo je stvaranja pravnog i planskog osnova za organizovani prostorni razvoj, stvaranje mogućnosti za novu izgradnju i unapređenje postojećeg stanja, kao i zaštita i uređenje područja naseljenog mesta Ivanovo. Plan je izrađen sa ciljem da se postigne racionalnija organizacija i uređenje predmetnog prostora, i da se njegovo […]

DUP stambenih blokova 1 i 2 u Glogonju

Generalni urbanistički plan naseljenog mesta(Sl.list Opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 17/89)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo

Cilj Plana generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo je stvaranje pravnog i planskog osnova za organizovani prostorni razvoj, omogućavanje nove izgradnje, unapređenje postojećeg stanja, postizanje racionalne organizacije i uređenja predmetnog prostora i usklađivanje njegovog korišćenja sa mogućnostima i ograničenjima prirodnih i stvorenih uslova uz uvažavanje potreba dugoročnog društvenog i ekonomskog razvoja. Planom se, istovremeno, na najpogodniji […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Omoljica

PGR-om naseljenog mesta Omoljica se obuhvaćeni prostor po drugi put celovito sagledava i obrađuje, definiše se razvoj njegovih podcelina kroz sopstvene specifičnosti, ali i u uzajamnom uticaju, povezanosti sa ostalim podcelinama i prostornim celinama i naseljem, kao celinom, u skladu sa Prostornim planom Pančeva.(«Službeni list grada Pančeva» br 33 /2014)

DUP stambenih blokova u Ivanovu

Generalni urbanistički plan naseljenog mesta(Sl.list Opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 7/91)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan generalne regulacije kompleksa HIP “Petrohemija”, HIP “Azotara” i NIS “Rafinerija nafte Pančevo” u naseljenom mestu Pančevo

Plan generalne regulacije se obavezno donosi za naseljeno mesto koje je sedište lokalne samouprave, a može se doneti i za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, kada je to predviđeno prostornim planom jedinice lokalne samouprave. Za jedinice lokalne samouprave za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji donosi generalni […]

Plan detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks "Green field 2", zona između naselja Topola i "Luke Dunav" u Pančevu

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks „Green field“ 2, zona između naselja Topola i „Luke Dunav“ u Pančevu je obezbeđivanje planske regulative za izgradnju novih industrijskih sadržaja u ovom delu grada jer predmetna lokacija ima velike mogućnosti za razvoj „Green field“ zone, odnosno za izgradnju privrednih/industrijskih objekata koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo

Plan detaljne regulacije za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda (autoputska deonica Bubanj potok – Vinča – Pančevo, železnička deonica Beli potok – Vinča – Pančevo), sa drumsko železničkim mostom preko Dunava, na području teritorije grada Pa

Osnovni cilj izrade Plana je izgradnja obilaznog puta i tranzitne obilazne pruge kako bi se poboljšao saobraćajni kapacitet i nivo usluga. Napomena: Plan je uradio Saobraćajni institut CIP Doo iz Beograda.(«Službeni list grada Pančeva» br. 16/2014)

Generalni plan Pančeva

Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalnim urbanističkim planom definišu se posebno granica plana i obuhvat građevinskog područja, granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje, generalna namena površina koje su pretežno planirane u građevinskom području na nivou urbanističkih zona, kao i generalni pravci i koridori […]