Urađeni planovi - Pančevo

Prostorni plan grada Pančeva

Prostorni plan grada je važan strateški dokument u kome su date buduće smernice ekonomske politike i organizacije društvenog i privrednog sistema, programi krupne infrastrukture, zaštite i korišćenja životne sredine, prirodnih i stvorenih resursa i spomenika kulture. Prostornim planom grada se stvaraju uslovi za ostvarenje interesa u oblasti racionalnog i namenskog korišćenja prostora. Povod za izradu […]

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na katastarskim parcelama br. 14994 do 15007 k. o. Pančevo

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na nivou Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na katastarskim parcelama br. 14994 do 15007 k. o. Pančevo u naseljenom mestu Pančevo – Konstruktor (Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 15/82, 9/88, 9/91)(Službeni list opštine Pančevo br. 11/97)(Službeni list opštine Pančevo br. 15/2002)(Službeni list opštine […]

Plan detaljne regulacije – podcelina 6 – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo

Plan detaljne regulacije – podcelina 6 – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo je urađen da bi bio rešen narastajući problem odlaganja otpadnih materija, u prvom redu komunalnog otpada sa prostora čitavog regiona, a naročiti grada Pančevo, imajući u vidu stanje postojeće neuslovne neuređene deponije koja ne ispunjava osnovne kriterijume za ovu vrstu objekata. […]

Plan generalne regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela

Predmet Plana generalne regulacije Celina 5 je prostor, omeđen ulicama Stevana Šupljikca, Novoseljanski put, rekom Nadel i poljskim putem na severu, koji obuhvatom, sadržajima, namenom i graditeljskim nasleđem spada u značajna područja grada. S obzirom na to da je na predmetnom području svojevremeno izgrađen veliki broj bespravnih objekata (poslovnih, industrijskih i stambenih), i prethodniim i […]

Plan detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu

Plan detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu («Službeni list grada Pančeva» br. 15/2012)

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom za katastarsku parcelu br. 2205/1 k. o. Pančevo

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na nivou Urbanističkog projekta za katastarsku parcelu br. 2205/1 k. o. Pančevo u ulici Banijskoj br. 55, Pančevo – Stefanov (Službeni list opštine Pančevo br. 4/2003)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan detaljne regulacije kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo

Plan detaljne regulacije kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo ("Službeni list grada Pančeva" 17/2016)

Plan generalne regulacije Celina 6 – podcelina 6a – Bavaništanski put, podcelina 6b – Stari Tamiš i podcelina 6c – Nova deponija u naseljenom mestu Pančevo

U Planu generalne regulacije Celina 6 postoje tri podceline: Podcelina 6a se nalazi u istočnom delu Pančeva, nadovezuje se na Celine 2 i 3 i pruža se duž puta Pančevo – Bavnište (državni put prvog reda M-24), a Podceline 6b i 6c, kao enklave, se prostiru van granice gradskog građevinskog zemljišta, dalje prema istoku u […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo

Plan detaljne regulacije za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda (autoputska deonica Bubanj potok – Vinča – Pančevo, železnička deonica Beli potok – Vinča – Pančevo), sa drumsko železničkim mostom preko Dunava, na području teritorije grada Pa

Osnovni cilj izrade Plana je izgradnja obilaznog puta i tranzitne obilazne pruge kako bi se poboljšao saobraćajni kapacitet i nivo usluga. Napomena: Plan je uradio Saobraćajni institut CIP Doo iz Beograda. («Službeni list grada Pančeva» br. 16/2014)

Generalni plan Pančeva

Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalnim urbanističkim planom definišu se posebno granica plana i obuhvat građevinskog područja, granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje, generalna namena površina koje su pretežno planirane u građevinskom području na nivou urbanističkih zona, kao i generalni pravci i koridori […]

Plan generalne regulacije kompleksa HIP “Petrohemija”, HIP “Azotara” i NIS “Rafinerija nafte Pančevo” u naseljenom mestu Pančevo

Plan generalne regulacije se obavezno donosi za naseljeno mesto koje je sedište lokalne samouprave, a može se doneti i za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, kada je to predviđeno prostornim planom jedinice lokalne samouprave. Za jedinice lokalne samouprave za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji donosi generalni […]

Plan detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks "Green field 2", zona između naselja Topola i "Luke Dunav" u Pančevu

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks „Green field“ 2, zona između naselja Topola i „Luke Dunav“ u Pančevu je obezbeđivanje planske regulative za izgradnju novih industrijskih sadržaja u ovom delu grada jer predmetna lokacija ima velike mogućnosti za razvoj „Green field“ zone, odnosno za izgradnju privrednih/industrijskih objekata koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. […]