Urađeni planovi - Pančevo

Plan detaljne regulacije "Gradski stadion" u Pančevu (zona 2.15)

Planom detaljne regulacije „Gradski stadion“ je obuhvaćen prostor koga čine dva gradska bloka koji su prema GUP Pančeva u središnjoj zoni grada (tangiraju najuže jezgro centra Pančeva) i vode se pod jednim identifikacionim brojem 2.15. U Planu su ovi blokovi označeni, kao blok A i blok B. Pretežna namena oba bloka je stanovanje, pri čemu […]

Regulacioni plan Novo groblje u naseljenom mestu Pančevo

Regulacioni plan (Službeni list opštine Pančevo br. 8/2002) (Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003) (Službeni list opštine Pančevo br. 14/2006)

Plan detaljne regulacije "Hipodrom" u Pančevu

PDR Hipodrom («Službeni list grada Pančeva» br. 17/2010)

Plan generalne regulacije Celina 1 širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 1 se obuhvaćeni prostor prvi put celovito sagledava i obrađuje, definiše se razvoj njegovih podcelina afirmacijom sopstvenih specifičnosti, ali i kroz uzajamni uticaj/korelaciju sa ostalim podcelinama, prostornim celina i gradom, kao celinom, u skladu sa postavkama GUP Pančeva. Predmetni prostor svojim obuhvatom, sadržajima, namenom, kulturno-istorijskim i graditeljskim nasleđem predstavlja značajno područje […]

Generalni urbanistički plan Pančeva

Povod za izradu Generalnog urbanističkog plana Pančeva je bio neophodnost usaglašavanja Generalnog plana Pančeva sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji. GUP, kao strateški razvojni plan, predstavlja osnovu za izradu planova generalne regulacije na celokupnoj teritoriji grada kako bi se graditeljska aktivnost na ovom prostoru usmerila prema postizanju usklađenosti pojedinačnih, grupnih i opštih društvenih interesa. […]

Regulacioni plan dela naselja Misa vinogradi sa razradom na katastarskim parcelama br. 2298/13, 2300/8 i 2300/6 k. o. Pančevo

Regulacioni plan sa razradom na nivou Urbanistikog projekta za izgradnju stambenih objekata na katastarskim parcelama br. 2298/13, 2300/8 i 2300/6 k. o. Pančevo u naseljenom mestu Pančevo (Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 15/82, 9/88, 9/91)(Službeni list opštine Pančevo br. 11/97)(Službeni list opštine Pančevo br. 15/2002)(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)

Plan detaljne regulacije za eko-industrijski kompleks "Green field 2" – zona između naselja Topola i Luke "Dunav" u Pančevu

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks „Green field“ 2, zona između naselja Topola i „Luke Dunav“ u Pančevu je obezbeđivanje planske regulative za izgradnju novih industrijskih sadržaja u ovom delu grada jer predmetna lokacija ima velike mogućnosti za razvoj „Green field“ zone, odnosno za izgradnju privrednih/industrijskih objekata koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. […]

Plan generalne regulacije Celina 4a – Karaula sa Jabučkim putem i 4b – Skrobara u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 4 su obuhvaćeni prostori koji su minulih decenija parcijalno razrađivani urbanističkiim planovima, ali nisu u celosti sprovedeni. Prilikom pripreme Plana je razmatrana sva planska dokumentacija i uvažena su planska rešenja, stanje na terenu, trenutne potrebe i mogućnosti da bi u njega bila uvršteno ono što je opravdano završiti u sklladu sa […]

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo

Plan detaljne regulacije za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda (autoputska deonica Bubanj potok – Vinča – Pančevo, železnička deonica Beli potok – Vinča – Pančevo), sa drumsko železničkim mostom preko Dunava, na području teritorije grada Pa

Osnovni cilj izrade Plana je izgradnja obilaznog puta i tranzitne obilazne pruge kako bi se poboljšao saobraćajni kapacitet i nivo usluga. Napomena: Plan je uradio Saobraćajni institut CIP Doo iz Beograda. («Službeni list grada Pančeva» br. 16/2014)

Generalni plan Pančeva

Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalnim urbanističkim planom definišu se posebno granica plana i obuhvat građevinskog područja, granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje, generalna namena površina koje su pretežno planirane u građevinskom području na nivou urbanističkih zona, kao i generalni pravci i koridori […]

Plan generalne regulacije kompleksa HIP “Petrohemija”, HIP “Azotara” i NIS “Rafinerija nafte Pančevo” u naseljenom mestu Pančevo

Plan generalne regulacije se obavezno donosi za naseljeno mesto koje je sedište lokalne samouprave, a može se doneti i za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, kada je to predviđeno prostornim planom jedinice lokalne samouprave. Za jedinice lokalne samouprave za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji donosi generalni […]

Plan detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks "Green field 2", zona između naselja Topola i "Luke Dunav" u Pančevu

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks „Green field“ 2, zona između naselja Topola i „Luke Dunav“ u Pančevu je obezbeđivanje planske regulative za izgradnju novih industrijskih sadržaja u ovom delu grada jer predmetna lokacija ima velike mogućnosti za razvoj „Green field“ zone, odnosno za izgradnju privrednih/industrijskih objekata koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. […]