Procedura planskih dokumenata

Procedura pripreme, izrade i donošenja planskih dokumenata (prostornih i urbanističkih planova), definisana je Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Nakon podnošenja inicijative za izradu urbanističkih planova koju najčešće pokreće gradska uprava (preko nadležnog sekretarijata), Javno preduzeze „Urbanizam“ Pančevo, javna i javno – komunalna preduzeća, stručna preduzeća koja su registrovana za obavljenje poslova iz domena urbanizma, ali i sva druga pravna i fizička lica, pristupa se pripremi elemenata za predlog odluke o izradi plana.

Predlog odluke o izradi plana priprema nadležni sekretarijat lokalne samouprave, na osnovu materijala iz podnesene inicijative i pribavljenog mišljenja komisije za planove, a nadležni organ za donošenje plana – Vlada Republike Srbije, Skupština AP Vojvodine, opštinska ili gradska skupština – donosi odluku o izradi odgovarajućeg plana. Odluka o izradi plana objavljuje se u službenom glasilu donosioca planskih dokumenata (u ovom slučaju, u Službenom listu grada Pančeva).

Odluku o izradi planskog dokumenta donosi organ nadležan za njegovo donošenje, po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za stručnu kontrolu, odnosno komisije za planove.
Pre donošenja Odluke o izradi planskog dokumenta, Nosilac izrade plana pribavlja od nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine mišljenje na predlog odluke o izradi ili nepristupanju izrade strateške procene uticaja kao i mišljenje o potrebi izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Posle donošenja odluke o izradi plana, Nosilac izrade plana (nadležni organ za poslove prostornog i urbanističkog planiranja – sekretarijat) organizuje rani javni uvid u trajanju od 15 dana, tj. upoznavanje javnosti (pravnih i fizičkih lica) sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.
Organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata obaveštavaju se i pozivaju da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu. Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica evidentira Nosilac izrade planskog dokumenta.

Po objavljivanju odluke o izradi planskog dokumenta, pristupa se izradi nacrta planskog dokumenta. Za potrebe izrade nacrta plana prikupljaju se podaci, naročito o: postojećoj planskoj dokumentaciji, podlogama, posebnim uslovima za zaštitu i uređenje prostora, drugoj dokumentaciji značajnoj za izradu plana, stanju i kapacitetima infrastrukture, drugim podacima neophodnim za izradu plana, kao i podaci iz izveštaja o primedbama javnosti pribavljenim u fazi ranog javnog uvida.

Nacrt plana podleže stručnoj kontroli komisije za planove, a posle korekcija iz Izveštaja o stručnoj kontroli, korigovan nacrt plana se upućuje na javni uvid u trajanju od 30 dana od dana oglašavanja.
Rani javni uvid i javni uvid obavlja komisija za planove.
U procesu i proceduri pripreme, izrade i donošenja plana, pored nadležnih organa Republike Srbije, Pokrajine Vojvodine, opštine i grada i njihovih predstavnika (ministarstva, sekretarijati, zavodi, javna komunalna preduzeća i druti), nosioca izrade plana (urbanistički zavodi i druga stručna preduzeća koja su registrovana za bavljenje poslova iz domena urbanizma), značajnu ulogu ima građanstvo, kao i svi zainteresovani koji, pored mogućnosti podnošenja inicijativa za izradu plana, aktivno mogu učestvovati u procesu ranog javnog uvida i donošenja plana tokom javnog uvida u nacrt plana.
U fazi javnog uvida građani i svi zainteresovani mogu dati sugestije, primedbe i mišljenja na predložena planska rešenja, koje razmatra komisija za planove. Na javnoj sednici Komisije za planove, svi zainteresovani koji su u toku javnog uvida podneli urednu primedbu na nacrt plana, mogu svoju primedbu usmeno obrazložiti komisiji za planove. Pod urednom primedbom se podrazumeva podnošenje pisane primedbe, predate na pisarnici organa koji organizuje javni uvid, isključivo u toku trajanja javnog uvida.
O izvršenom javnom uvidu planskog dokumenta, komisija za planove sačinjava izveštaj o javnom uvidu koji se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta – izrađivaču planskog dokumenta, koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi prema njemu, tj. koriguje planski dokumentu u skladu sa primedbama usvojenim na javnom uvidu.

Plan donosi (usvaja) organ nadležan za njegovo donošenje – skupština jedinice lokalne samouprave, Autonomne pokrajine Vojvodine itd.

Plan se objavljuje u službenom glasilu donosioca planskih dokumenata, u ovom slučaju, u Službenom listu grada/opštine, nakon čega postaje pravosnažan.

Informacije o planovima koje JP „Urbanizam“ Pančevo izrađuje za lokalne samouprave možete pronaći na strani —> Izrada planske dokumentacije za lokalne samouprave