Путеви

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима (Служба за путеве)

Служба за путеве  Јавног предузећа  „Урбанизам“ Панчево обавља  стручне послове управљања и безбедношћу саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији Града Панчева.

 

Из надлежности, послова и задатака, посебно издвајамо:

  • свакодневни обилазак путне мреже територије Града, од стране опходарске службе. Одржавање, постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације. Местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције (крпљење ударних рупа). Чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине.
  • местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза,
  • чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина,
  • насипање и равнање улица од несавременог коловоза из домена редовног одржавања несавременог коловоза и улица извршено је насипање каменим  агрегатом, струганим асфалтом, као и равњање попречног профила са транспортом материјала у постојећим улицама  у Панчеву, као и наставак  равњања попречног профила и насипање каменим агрегатом и струганим асфалтом – одржавањe несавремених улица и путева,
  • зимско одржавање путне мреже територије Града Панчева,
  • поступање по налогу надзора и инспекцијских служби, у области путева,
  • непланиране хитне интервенције на саобраћајним површинама – радови по налозима и решењима инспекције, Министарства унутрашњих послова, Одељења за саобраћај Града Панчева, као и других надлежних државних органа – чији се налози изводе у задатим роковима.