Сагласност за израду саобраћајног прикључка

Након обраде захтева за израду саобраћајног прикључка подносилац захтева од ЈП “ДИРЕКЦИЈА“ Панчево добија следећу документацију:

1. Решење о условима за израду идејног пројекта и изградњу прикључка на јавни пут.
2. Саобраћајно техничкe условe за изградњу саобраћајног прикључка.

Инвеститор приступа изради идејног пројекта саобраћајног прикључка који доставља ЈП “ДИРЕКЦИЈА“ Панчево на сагласност.

Приликом израде саглосности инвеститор плаћа накнаду за прикључење прилазног пута на јавни пут и годишњу накнаду за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута, а све у складу са Градском одлуком.