Saglasnost za priključak vodovoda i/ili kanalizacije

Za sklapanje ugovora o konstituisanju prava službenosti i izradu saglasnosti potrebno je predati sledeću dokumentaciju na pisarnici (kancelarija 112):

1. Projekat priključka (jedan primerak)

2. Fotokopiju KOPIJE PLANA PARCELE na kojoj se izvode radovi, ne stariju od 6 meseci, na kojoj se jasno vidi topografski broj parcelepodnosioca zahteva i broj parcele javne površine na kojoj se izvode radovi. (dokument se može izvaditi u RGZ-Služba za katastar nepokretnosti, Žarka Zrenjanina br. 19, Pančevo).

3. Fotokopiju PREPISA POSEDOVNOG LISTA za gore navedene predmetne parcele, ne stariju od 6 meseci. (dokument se može izvaditi u RGZ-Služba za katastar nepokretnosti, Žarka Zrenjanina br. 19, Pančevo).

4. Popunjen ZAHTEV ZA KONSTITUISANJE PRAVA SLUŽBENOSTI (zahtev se može uzeti na pisarnici, kancelarija 112).

Napomena 1:
Investitor (u projektu) i Korisnik (u kopiji plana parcele i prepisu posedovnog list
MORA BITI ISTO LICE!

Napomena 2:
Ukoliko na Prepisu posedovnog lista postoji VIŠE korisnika parcele potrebno je dostaviti fotokopiju njihove saglasnosti da INVESTITOR može u njihovo ime sklopiti ugovor o konstituisanju prava službenosti sa JP “Direkcija“ Pančevo, overenu u sudu.