Učešće JP“Direkcija“ Pančevo u troškovima održavanja zajedničkih delova objekata

  • Prvi korak

Skupština stanara satambeno poslovno zgrade, u kojoj se nalazi poslovni prostor čiji je vlasnik Republika Sribja a koja je poslovni prostor posebnim Zakonom poverila jedinici lokaln samouprave, a poslove upravljanja poslovnim prostorom, preneto je opštinskom Odlukom o poslovnim, magacinskim prostorijama i garažama na JP“Direkciju za izgradnju grada Pančeva“ Pančevo, mora zaključiti ugovor sa JP“Direkcija“ Pančevo kojim se uređuju međusobni odnosi u pogledu održavanja zgrade kao celiei kao i zajednički delovi zgrade.

  • Drugi korak

Skupština stanara objekta u kojima se nalaze prostori naznačeni u naslovu, ukoliko ima potrebu za radovima na održavanju istih, podnosi zahtev JP“Direkcija“ Pančevo sa jasno opisanim potrebnim intervencije na objektu i sa usvojenom ponudom izabranog Izvođača, kao i sa obračunatim pripadajućim novačanim delom koja je obavezi izmirenja JP“Direkcije“ Pančevo.

Prateća dokumentacija:
1. Zahtev skupštine stanara
2. Usvojena ponuda izabranog Izvođača
3. Obračun pripadajućih potraživanja JP“Direkcija“ Pančevo

  • Treći  korak

Stručne službe JP“Direkcija“ Pančevo sagledaće potrebu za izvođenjem radova, uradiće analizu ponude izabranog Izvođača kao i visinu potrebnih sredstava koju će JP“Direkcija“ Pančevo da izmiri.
Napomena: Učešće JP“Direkcije“Pančevo je procentualno u odnosu na visinu potrebnih sredstava i definisan je veličinom tj. površinom poslovnog prostora.Procenat učešća je jednak procentu učešća površine poslovnog prostora u odnosu na ukupnu površinu stambenog ili poslovno stambenog dela objekta.

  • Četvrti korak

Na osnovu saglasnosti stručnih službi JP“Direkcije“ Pančevo formira se predlog odluke za Upravni Odbor JP“Direkcije“ Pančevo koji će odluku i doneti.

Prateća dokumentacija:
1. Predlog odluke za UO JP“Direkcija“ Pančevo

  • Peti  korak

Na osnovu pozitivne odluke Upravnog Odbora JP“Direkcije“ Pančevo i na osnovu ispoastavljenog i overenog računa (od strane predsednika skupštine stanara) izabranog Izvođača a kojim potvrđuje da su radovi i izvršeni JP“Direkcija“ Pančevo izmiruje svoju obavezu uplatom na tekući račun skupštine stanara.

Prateća dokumentacija:
1. Odluke za UO JP“Direkcija“ Pančevo
2. Overeni račun Izabranog Izvođača
3. Broj tekućeg računa skupštine stanara