Generalni urbanistički plan Pančeva

Povod za izradu Generalnog urbanističkog plana Pančeva je bio neophodnost usaglašavanja Generalnog plana Pančeva sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji. GUP, kao strateški razvojni plan, predstavlja osnovu za izradu planova generalne regulacije na celokupnoj teritoriji grada kako bi se graditeljska aktivnost na ovom prostoru usmerila prema postizanju usklađenosti pojedinačnih, grupnih i opštih društvenih interesa. Novi GUP u odnosu na Generalni plan donosi sledeće izmene: izmenjena je granica obuhvata Plana, predviđeno je korigovanje saobraćajnih koridora, promenjena je lokacija pojedinih elektroenergetskih objekata, izgradnja nove mreže i objekata telekomunikacije, izgradnja novih i premeštanje postojećih infrastrukturnih objekata koji se odnose na termoenergetiku.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 23/2012)