DUP za stambeno naselje Karaula u Pančevu

Detaljni urbanistički plan

(Službeni list opštine Pančevo br. 4/95)
(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)