Plan generalne regulacije kompleksa HIP “Petrohemija”, HIP “Azotara” i NIS “Rafinerija nafte Pančevo” u naseljenom mestu Pančevo

Plan generalne regulacije se obavezno donosi za naseljeno mesto koje je sedište lokalne samouprave, a može se doneti i za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, kada je to predviđeno prostornim planom jedinice lokalne samouprave.
Za jedinice lokalne samouprave za koje se po Zakonu o planiranju i izgradnji donosi generalni urbanistički plan, planovi generalne regulacije se obavezno donose za celo građevinsko područje naseljenog mesta, po delovima naseljenog mesta.
Razlog za treću izmenu i dopunu Plana je promena namene građevinskog zemljišta na određenoj mikrolokaciji NIS Rafinerija nafte Pančevo radi omogućavanja izgradnje novog energetskog objekta koji će pokriti sadašnje i buduće potrebe za električnom i toplotnom energijom na ovom području. Izmnjenim i dopunjenim Planom se stvara osnov za podizanje gasno-parne elektrane sa kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne energije – kogeneracija (TE – TO), električne bruto snage maksimalno do 209 MWe, koja će, kao osnovno gorivo, koristiti isključivo prirodni gas. Pored toga, izmenom i dopunom stiču se uslovi za izmeštanje postojeće infrastrukture sa predmetne lokacije i povezivanje planiranog energetskog objekta sa infrastrukturnim objektima i sistemima preduzeća NIS RNP i HIP Petrohemija i elektroenergetskim prenosnim sistemom Srbije.

(«Službeni list opštine Pančevo» br. 12/2008)
("Službeni list grada Pančeva" 18/2009)
("Službeni list grada Pančeva" 17/2012)
("Službeni list grada Pančeva" 20/2015)