Plan generalne regulacije naseljenog mesta Dolovo

PGR-om naseljenog mesta Dolovo se celovito sagledava i obrađuje predmetni prostor, definiše se razvoj njegovih podcelina kroz sopstvene osobenosti ali i kroz uzajamne uticaje/korelacije sa ostalim podcelinama/prostornim celinama i naseljem kao celinom, sve u skladu sa Prostornim planom Pančeva. Definisanjem namene zemljišta, pravila uređenja i građenja, utvrđivanjem pravaca i koridora za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i ostalu infrastrukturu i organizovanim uvođenjem autonomnih izvora bioklimatske energije, energije Sunca, vetra i geotermalne energije, ostvariće se ova zamisao.
Pošto je u pitanju područje Dolova koje je u najvećoj meri već formirano/završeno, kao urbanistička celina, razmatrana je sva postojeća planska dokumentacija i uzeta su u obzir planirana rešenja, situacija na terenu, sadašnje potrebe i mogućnosti. U Plan je ugrađeno sve ono što je opravdano završiti u skladu sa započetim rešenjima, dok ono što je u međuvremenu prevaziđeno, ili je dalje sprovođenje onemogućeno (promena zakonske regulative, vlasničkih odnosa, zatečen građevinski fond na terenu i sl), korigovano je i prilagođeno trenutnoj situaciji, odnosno odbačeno.
Osnovni cilj izrade Plana je stvaranja pravnog i planskog osnova za organizovani
prostorni razvoj, omogućavanje nove izgradnje, unapređenje postojećeg stanja i zaštita i uređenje područja naseljenog mesta Dolovo.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 8/2015)