Plan detaljne regulacije "Gradski stadion" u Pančevu (zona 2.15)

Planom detaljne regulacije „Gradski stadion“ je obuhvaćen prostor koga čine dva gradska bloka koji su prema GUP Pančeva u središnjoj zoni grada (tangiraju najuže jezgro centra Pančeva) i vode se pod jednim identifikacionim brojem 2.15. U Planu su ovi blokovi označeni, kao blok A i blok B. Pretežna namena oba bloka je stanovanje, pri čemu se u bloku A središnji deo sastoji od sportskih terena FK Dinamo, nekoliko objekata stare Pančevačke pivare i trgovinskog objekta, a u bloku B od poljoprivrednog zemljišta u vidu bašti i povrtnjaka. Predviđeno je da buduća graditeljska aktivnost teče u dva toka: zamena, rekonstrukcija i dogradnja većeg dela postojećeg građevinskog fonda i gradnja novih objekata na novim građevinskim parcelama u jezgru blokova.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 31/2011)
(«Službeni list grada Pančeva» br. 21/2014)