Plan detaljne regulacije naselja "Tesla" Pančevo

Planom detaljne regulacije naselja „Tesla“ Pančevo se iznalaze prostorne rezerve zemljišta u okviru postojećeg građevinskog reona Pančeva – naselja Tesla za potrebe izgradnje novih stambenih i stambeno-poslovnih kapaciteta na novim lokacijama u ovom naselju. Predviđeno je da centralne funkcije ostanu na postojećim lokacijama, kao i zona industrijskog kompleksa. Stanovanje bi i dalje predstavljalo preovlađujuću namenu i biće zadržano na svim sadašnjim površinama. Pošto se na predmetnom području pojavio određeni broj prostora sa poslovanjem, uslugama i sl, zone stanovanja (individualnog i višeporodičnog)i zona centralnih sadržaja su definisane, kao zone stanovanja sa poslovanjem. Time se otvaraju mogućnosti za razvoj sadržaja koji su potrebni naselju, uz obavezu da budu kompatibilni stanovanju.

Izmene Plana su načinjene u njegovom tekstualnom delu, kao i na odgovarajućim grafičkim prilozima, a sastoje se u pružanju mogućnosti izgradnje podužnih parking mesta u profilu ulice Milke Marković poprečni profil 2 – 2), prema prostornom kapacitetu ovog profila, definisanog regulacionim linijama ulice.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 12/2011)
(«Službeni list grada Pančeva» br. 34/2014)