• HIP “Azotara” urbanistički projekat jedinice za istovar, skladište i doziranje formaldehida u kompleksu „HIP AZOTARA“ D.O.O. Pančevo.

Urbanističkim projektom jedinice za istovar, skladištenje i doziranje formaldehida u kompleksu „HIP AZOTARA“ D.O.O. Pančevo stvoren je osnov za izgradnju izgradnju postrojenja koje služi za dodavanja aditiva i poboljšanje mehaničkih svojstvava granula karbamida.  Cilj izgradnje jedinice za istovar, skladištenje i doziranje aditiva je bezbedno istovarivanje hemikalije iz auto cisterni u planirani prihvatni rezervoar, čuvanje u rezervoaru i doziranje u procesu proizvodnje karbamida.

Ovim projektom biće obuhvaćen deo prostora kompleksa HIP AZOTARA D.O.O za izgradnju planiranog postrojenja, kojim će biti zaokružena tehničko-tehnološka celina na delovima parcela broj 15724 i 15728/2, sve u K. O. Pančevo. U novom postrojenju će biti omogućen bezbedan pretovar, skladištenje i doziranje aditiva u procesu proizvodnje karbamida. U okviru prostora obuhvaćenog ovim urbanističkim projektom, planirane su tri osnovne funkcionalne celine, odnosno postrojenja sa posebnom namenom:pretovar aditiva, skladištenje aditiva i doziranje aditiva. Pretovar aditiva iz kamionskih cisterni planirano je da se vrši na posebnoj lokaciji isprojektovanoj u skladu sa standardima koji definišu ovu oblast, što će biti precizno definisano posebnim tehnološkim i drugim neophodnim projektima. Skladištenje aditiva,  neophodnih za kontinuiranu proizvodnju veštačkog đubriva, predviđeno je na posebnoj lokaciji prikazanoj na grafičkom prilogu. Tu je planirana izgradnja rezervoara za skladištenje, sa pratećom opremom i uređajima u skladu sa tehničko-tehnološkim projektom. Doziranje aditiva, kao posebna funkcionalna celina, planirana je na posebnoj lokaciji na kojoj je predviđena izgradnja postrojenja i uređaja kojima će se vršiti sukcesivno doziranje aditiva za dalji kontinuirani tehnološki proces u kome su ovi aditivi neophodni. Uređaj za doziranje aditiva biće izgrađen prema odgovarajućoj tehničko-tehnološkoj dokumentaciji.