Измене и допуне плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

Ове Измене и допуне, представљају измене и допуне плана у деловима који су дефинисани чланом 2. Одлуке и односе се на могућност: 1. повећања висине венца на 14,5м и висине слемена на 18,5м уз дефинисање мах. спратности у блоковима број 128, 141, 142, 143, 150 и 151, уз услов да укупна висина објекта (висина слемена) не може бити већа од ширине саме улице; 2. да се у делу блока број 121 и блоку 066 дефинишу параметри који се односе на формирање секундарног градског центра, ради рационалнијег коришћења расположивих градских простора која се непосредно ослањају на обалу Тамиша и стварања могућности за непосредни контакт са реком и изласка градских садржаја на реку; 3. дефинисања услова и параметара за изградњу хотела; 4. редефинисања урбанистичких параметра у блоку број 134 у ком се налази објекат „Црвени магацин“ који је споменик културе, а у складу са условима Завода за заштиту споменика културе у Панчеву; 5. преиспитивања намене и урбанистичких параметра за блок 089; 6. План допунити правилима уређења и правилима грађења за радове на постојећим објектима (доградња, реконструкција, адаптација и др); 7. измене правила уређења и грађења које се односе на објекте и просторе јавне намене, као и могућност промене из јавног у остало земљиште; 8. измене правила уређења и грађења које се односе на највећи дозвољени индекс заузетости – Из (максимално под објектима и под зеленим површинама); 9. промена намене блока 35 у делу који се односи на спортско рекреативну зону и један део блока који је намењен за даљу разраду ПДР-ом, у становање са компатибилним наменама.