Izmene i dopune plana generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo

Ove Izmene i dopune, predstavljaju izmene i dopune plana u delovima koji su definisani članom 2. Odluke i odnose se na mogućnost: 1. povećanja visine venca na 14,5m i visine slemena na 18,5m uz definisanje mah. spratnosti u blokovima broj 128, 141, 142, 143, 150 i 151, uz uslov da ukupna visina objekta (visina slemena) ne može biti veća od širine same ulice; 2. da se u delu bloka broj 121 i bloku 066 definišu parametri koji se odnose na formiranje sekundarnog gradskog centra, radi racionalnijeg korišćenja raspoloživih gradskih prostora koja se neposredno oslanjaju na obalu Tamiša i stvaranja mogućnosti za neposredni kontakt sa rekom i izlaska gradskih sadržaja na reku; 3. definisanja uslova i parametara za izgradnju hotela; 4. redefinisanja urbanističkih parametra u bloku broj 134 u kom se nalazi objekat „Crveni magacin“ koji je spomenik kulture, a u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu; 5. preispitivanja namene i urbanističkih parametra za blok 089; 6. Plan dopuniti pravilima uređenja i pravilima građenja za radove na postojećim objektima (dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i dr); 7. izmene pravila uređenja i građenja koje se odnose na objekte i prostore javne namene, kao i mogućnost promene iz javnog u ostalo zemljište; 8. izmene pravila uređenja i građenja koje se odnose na najveći dozvoljeni indeks zauzetosti – Iz (maksimalno pod objektima i pod zelenim površinama); 9. promena namene bloka 35 u delu koji se odnosi na sportsko rekreativnu zonu i jedan deo bloka koji je namenjen za dalju razradu PDR-om, u stanovanje sa kompatibilnim namenama.