Plan detaljne regulacije kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo (Polipropilen) sa strateškom procenom uticaja Plana na životnu sredinu

Povod za izradu PDR kompleksa HIP Petrohemija u naseljenom mestu Pančevo su inicijative i aktivnosti najvećeg proizvođača masovnih polimera sa ovih prostora, preduzeća HIP Petrohemije a. d. Pančevo, na sagledavanju mogućnosti za proširenje proizvodnje dodatnom, kvalitativno drugačijom vrstom masovnog polimera – polipropilenom. Ove inicijative i aktivnosti datiraju još iz 1980–tih godina kada su razmatrane mogućnosti bazne fabrike HIP Petrohemije a. d. Pančevo – Fabrike ETILEN (projektovana od američke korporacije STONE & VEBSTER) projektovanog kapaciteta 85.000 t/godišnje propilena, koji je osnovna sirovina za proizvodnju polipropilena. Prvu dokumentaciju, Predinvesticioni program Fabrike za proizvodnju polipropilena,  uradio  je HIP Razvoj i inženjering, februara 1990. godine.  Nakon pauze od sedam godina urađen je i drugi predinvesticioni program (IHTM–ITR), a 2000. godine i Studija opravdanosti izgradnje fabrike za proizvodnju polipropilena (IHTM–ITR). Kapaciteti proizvodnje polipropilena (PP) u ovim predinvesticionim studijama su bili, redosledom kojim su rađene: 50.000 t/god, 100.000 t/god. i 70.000 t/godišnje. Studije su rađene na osnovu sopstvenih saznanja investitora ili ponuda koje je ulagač dobijao od mogućih isporučioca tehnologije. Sa vremenom su se iskristalisale namere koji se tipovi PP žele proizvoditi i koji su poželjni procesi polimerizacije. Ostalo je samo otvoreno pitanje kapaciteta. Oštećenja fabrika VCM i Elektroliza aprila 1999. godine (tokom bombardovanja) su ove dve fabrike stavile izvan upotrebe. Time se znatno izmenila osnova za iskorišćenje osnovnih proizvoda Fabrike Etilen – monomera, koji predstavljaju osnovne sirovine za proizvodnju polimera.

Cilj izrade Nacrta Plana je sagledavanje karakteristika, potencijala i ograničenja obuhvaćenog prostora sa stanovišta izgradnje planiranih sadržaja, definisanje koncepcije uređenja i organizacije prostora, njegove zaštite, kao i drugih pitanja od značaja za izradu Plana.Činjenica, da u HIP „Petrohemiji“ a.d. Pančevo postoji “višak” propilena koji bi se daljom preradom mogao valorizovati u daleko kvalitetniji proizvod, kao i da analize tržišta ukazuju da je polipropilen (različitih tipova) sve traženiji, posebno na zapadnoevropskom tržištu, bila je razlog za izradu projekta fabrike Polipropilena.

 

(Službeni list grada Pančeva broj 17/2016)