Plan generalne regulacije Celina 8 – Kompleks HIP “Petrohemija”, HIP “Azotara” i NIS “Rafinerija nafte Pančevo” sa strateškom procenom uticaja Plana na životnu sredinu