Izmena i dopuna plana detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu

Razlog za izradu Izmena i dopuna plana je neophodnost usklađivanja i preispitivanja postojećih planskih rešenja sa Planom generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo kao planom višeg reda i stvaranja planskih uslova za izdavanje dozvola u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Planski osnov za izradu predmetnih Izmena i dopuna plana je Plan generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo. Prema PGR-u Celina 1, PDR Mali rit zadržava svoj sadašnji prostorni okvir. Dozvoljene su izmene u okviru plana koje nisu u suprotnosti sa planom generalne regulacije i ne iziskuju izmenu istog.