Plan generalne regulacije Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo

Razlog izrade Izmena i dopuna PGR Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo je efikasnije sprovođenje plana.

Izmene PGR Celina 2 se sastoje u sledećem: preciziranje elemenata regulacije površina javne namene; preciziranje elemenata regulacije površina zemljišta ostale namene; prenamena dela bloka 205 iz sportsko poslovne u sportsko rekreativnu zonu; izdvajanje stanice za snabdevanje gorivom u okviru ul. Spoljnostarčevačke kao zemljišta ostale namene; u bloku broj 327 površine planirane za zaštitno zelenilo prenamenjuju se u stanovanje uz zadržavanje obaveza ograničene i zabranjene gradnje, prema uslovima Ministarstva Odbrane deo bloka br. 222 i 223 – stanovanje porodičnog tipa P+2+Pk i deo zone zaštitnog zelenila prenamenjuju se u stambenu zona sa novom saobraćajnicom; na planiranim površinama socijalnog stanovanja u bloku 219 u granicama Plana postoji porodično stanovanje uz nerešene imovinsko-pravne odnose. Socijalno stanovanja se ne planira više u okviru ovog bloka, a veći deo bloka planira se za stanovanje kompaktnog tipa tj. potvrđuje se postojeće stanovanje; deo poslovne zone u bloku 219 u ulici Marina Držića planira se za stanovanje, prema postojećem stanju; poslovna zona u bloku 212 u ulici Stevana Sremca planira se za stanovanje, kao urbanistički optimalnije rešenje, odnosno planirana stambena namena na predmetnoj parceli se uklapa u pretežnu namenu pripadajućeg građevinskog bloka pretežno stambene
namene; poslovna zona u bloku 211 u ulici Veljka Vlahovića planira se za stanovanje, prema postojećem stanju, pretežno stambene namene; deo poslovne zone u bloku 215 pod ozeleljenim površinama i igralištem prenamenjuje se u blokovske površine; dozvoljava se izgradnja više glavnih objekata na parceli, s tim što je u unutrašnjoj zoni gradnje kompaknog bloka moguća izgradnja objekata maks. spratnosti P+1+Pk i P+Pk; kako su kapaciteti postojeće osnovne škole zadovoljavajući u bloku br. 206 izmenama plana se planira delom stanovanje, a delom saobraćajnica i parkovska površina; u odnosu na prethodno plansko rešenje u naselju Strelište u okviru saobraćajnih površina dodatno su planirani parkinzi u okviru bloka 210 za potrebe unutarblokovske izgradnje; u odnosu na prethodno plansko rešenje u naselju Strelište projektni elementi-pešačke
staze, igrališta i blokovsko zelenilo su objedinjeni zonom javne blokovske površine. U ovoj zoni je do određenog procenta, ukoliko se ukaže potreba, moguće za potrebe naselja planirati i dodatne površine za parkiranje; korekcija granice PDR „Hipodrom“ u Pančevu (Službeni list Grada Pančeva br.17/2010), u delu definisanom tačkama G5, G6, G7 i G1, na način k ako je definisano tačkama G5` G6` G7`i G1` ovim Izmenama i dopunama PGR Celina 2 Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom; izmenjeno je saobraćajno rešenje u bloku br. 209.

 

(Službeni list grada Pančeva broj 16/2016)