Izmena plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ (Duboka prerada) sa strateškom procenom uticaja Plana na životnu sredinu

Cilj izrade izmene i dopune PGR je realizacija kompletnog projekta izgradnje postrojenja za duboku preradu nafte – postrojenja za odloženo koksovanje sa pratećim postrojenjima i infrastrukturom. Reč je o proizvodnji petrol koksa, kao produkta procesa duboke prerade nafte. Ceo planirani projekat se sastoji od više novih i rekonstruisanih funkcionalnih celina – postrojenja – koja su funkcionalno povezana, kao i izmeštanje postojećih objekata i infrastrukture sa tih lokacija i povezivanje planiranih postrojenja sa infrastrukturnim objektima i sistemima fabrika NIS-RNP.

(Službeni list grada Pančeva broj 28/2016)