Izmena plana generalne regulacije za naseljeno mesto Kačarevo

U okviru elaborata izmena PGR za naseljeno mesto Kačarevo, izvršene su izmene u tekstualnom delu kao i izmene na odgovarajućim grafičkim prilozima u skladu sa razlozima koji su definisani odlukom o izmeni plana. Cilj izmene plana je promena namene građevinskog zemljišta ostale namene u građevinsko zemljište javne namene a odnosi se na katastarske parcele broj 3340, 5446/2, 5455/1, 5454 i 5455/2, sve K. O. Kačarevo. Ovakvom promenom namene, odnosno statusa zemljišta po pitanju vlasništva, stvara se planski osnov za izgradnju i uređenje ovog prostora, što će se finansirati iz javnih sredstava.

 

(Službeni list grada Pančeva broj 15/2016)