План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову

У оквиру обухвата Плана планирана је изградња више функционалних целина за производњу електричне енергије из обновљивих извора. У зависности од потенцијала ветра планира се изградња више независних ветрогенераторских поља са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева. Ветрогенераторска поља ће бити груписана у више посебних техничко-технолошких целина, односно више ветроелектрана које ће бити посебно прикључене на електроенергетски систем.
Планира се и изградња електране на био-гас са прикључењем на дистрибутивни систем, а све у складу са условима оператера електроенергетског система.
Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу више функционалних целина за производњу електричне енергије из обновљивих извора и тиме стварање услова за прибављање земљишта за површине јавне намене за потребну саобраћајну и техничку инфраструктуру и електроенергетске објекте, као и утврђивање режима и услова коришћења земљишта у обухвату Плана.

 

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2557