Plan detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području „Bela Anta“ u Dolovu

U okviru obuhvata Plana planirana je izgradnja više funkcionalnih celina za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. U zavisnosti od potencijala vetra planira se izgradnja više nezavisnih vetrogeneratorskih polja sa odgovarajućom poveznom srednjenaponskom kablovskom, telekomunikacionom i ostalom mrežom, kao i mrežom pristupnih puteva. Vetrogeneratorska polja će biti grupisana u više posebnih tehničko-tehnoloških celina, odnosno više vetroelektrana koje će biti posebno priključene na elektroenergetski sistem.
Planira se i izgradnja elektrane na bio-gas sa priključenjem na distributivni sistem, a sve u skladu sa uslovima operatera elektroenergetskog sistema.
Cilj izrade Plana je stvaranje planskog osnova za izgradnju više funkcionalnih celina za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i time stvaranje uslova za pribavljanje zemljišta za površine javne namene za potrebnu saobraćajnu i tehničku infrastrukturu i elektroenergetske objekte, kao i utvrđivanje režima i uslova korišćenja zemljišta u obuhvatu Plana.

 

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2557