Plan detaljne regulacije za dvostruki 110KV dalekovod TS Pančevo 2 – priključno razvodno postrojenje „Bela Anta“ u Dolovu

Cilj izrade Plana je stvaranje uslova za izgranju priključka vetrogeneratorskog polja „Bela Anta“ u Dolovu na elektroenergetski sistem Srbije i omogućavanja proizvodnje obnovljive električne energije i predaje u elektroenergetski sistem Republike Srbije, čime će se smanjiti „pritisak“ na neobnovljive i delimično obnovljive resurse.
Priključak (PRP i priključni dalekovod) je prema Zakonu o energetici deo prenosnog sistema JP EMS-a.
Početna tačka predmetnog dalekovoda je u TS400/220/110 kV “Pančevo 2“, a krajnja tačka PRP 110 kV „Bela Anta“. Dužina dalekovoda je 7,5 km. Širina koridora je 100 m, obuhvat plana pokriva površinu od 77 ha 15 a 50 m2.

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2558