Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Glogonj

Prostor koji je predmet ovog plana, svojim obuhvatom, sadržajima, namenom, kulturno-istorijskim i graditeljskim nasleđem predstavlja značajno područje naseljenog mesta Glogonj. Osnovni cilj izrade Plana je stvaranja pravnog i planskog osnova za organizovani prostorni razvoj, stvaranje mogućnosti za novu izgradnju i unapređenje postojećeg stanja, kao i
zaštita i uređenje područja naseljenog mesta Glogonj. Izradom ovog plana, obuhvaćeni prostor se celovito sagledava i obrađuje, definiše se razvoj njegovih podcelina kroz sopstvene specifičnosti ali i u međusobnom uticaju/korelaciji sa ostalim podcelinama/prostornim celinama i naseljem kao celinom – a uskladu sa Prostornim planom Pančeva. Kroz definisanje namene zemljišta, pravila uređenja i građenja, utvrđivanje pravaca i koridora za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i ostalu infrastrukturu, organizovano uvođenje autonomnih izvora bioklimatske energije, energije Sunca, vetra, geotermalnog potencijala, najvažniji su delovi realizacije ove zamisli.
Privredna, stambena, rekreativna, tercijarna i sl. obimna gradnja nije moguća bez uporedne gradnje potrebne komunalne infrastrukture i odgovarajućih saobraćajnica. PGR mora da bude otvoren za svaku investiciju, pogotovo za one značajne koje pokreću i privredni život i doprinose boljitku stanovnika Glogonja. Ovaj PGR zato poseduje visok stepen fleksibilnosti koja omogućava da se investicioni zahtevi izvedu tako da zadovolje privatne potrebe, ali i da ne ugroze zajednički i javni interes naselja kao celine.

 

(Službeni list grada Pančeva broj 15/2016)