Високоградња

Сектор Високоградње се бавио:

1. Стручним надзором над радовима адаптације, реконструкције и инвестиционог одржавања:

1.1. Пословног простора који је у државној својини, власништво Републике Србије која је посебним Законом поверена јединици локалне самоуправе,  а послови управљања,  као пословним простором,  пренети су општинском Одлуком о пословним, магацинским просторијама и гаражама на ЈП „ДИРЕКЦИЈА“Панчево („Сл. лист Града Панчева“број 26/2009, 6/2010 и 10/2010)

1.2. Становима за расељавање  на основу Закона о становању („Сл. гласник РС“, број 50/92, 76/92, 84/92, -испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 -испр., 48/94, 44/95 -др.закон, 49/95,16/97, 46,/98, 26/2001 и 101/2005 -др.закон) као и на основу одлуке о располагању станова Града Панчева („Сл. лист Града Панчева“број 7/2008).

2. Стручним надзором над израдом пројектно-техничке документације за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију, санацију и инвестиционо одржавање објеката из области:

2.1. Друштвене бриге о деци и предшколско васпитање и образовање
2.2. Основног образовања
2.3. Средњошколског  образовања
2.4. Социјалне заштите
2.5. Физичке културе
2.6. Културе
2.7. Здравства
2.8. Информисања
2.9. Заштите животне средине.

3. Стручним надзором над радовима изградње, реконструкције, доградње, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката из области:

3.1. Друштвене бриге о деци и предшколско васпитање и образовање
3.2. Основног образовања
3.3. Средњошколског  образовања
3.4. Социјалне заштите
3.5. Физичке културе
3.6. Културе
3.7. Здравства
3.8. Информисања
3.9. Заштите животне средине
3.10. Објекти осталих корисника буџета града Панчева, а чији је оснивач Град Панчево, а за које је стручна служба ангажована на основу посебних захтева и одлуке управног одбора ЈП“Дирекција“Панчево (Месне заједнице, ЈКПредузећа итд).

4. Одржавањем споменика, спомен плоча и скулптуларних дела на територији Општине Панчево  („Сл. лист Града Панчева“број 6/2001).

5. Уређењем фасада („Сл. лист Града Панчева“број 8/2009).