Visokogradnja – JP „Direkcija“ Pančevo

Sektor Visokogradnje se bavio:

1. Stručnim nadzorom nad radovima adaptacije, rekonstrukcije i investicionog održavanja:

1.1. Poslovnog prostora koji je u državnoj svojini, vlasništvo Republike Srbije koja je posebnim Zakonom poverena jedinici lokalne samouprave,  a poslovi upravljanja,  kao poslovnim prostorom,  preneti su opštinskom Odlukom o poslovnim, magacinskim prostorijama i garažama na JP „DIREKCIJA“Pančevo („Sl. list Grada Pančeva“broj 26/2009, 6/2010 i 10/2010)

1.2. Stanovima za raseljavanje  na osnovu Zakona o stanovanju („Sl. glasnik RS“, broj 50/92, 76/92, 84/92, -ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 -ispr., 48/94, 44/95 -dr.zakon, 49/95,16/97, 46,/98, 26/2001 i 101/2005 -dr.zakon) kao i na osnovu odluke o raspolaganju stanova Grada Pančeva („Sl. list Grada Pančeva“broj 7/2008).

2. Stručnim nadzorom nad izradom projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje objekata iz oblasti:

2.1. Društvene brige o deci i predškolsko vaspitanje i obrazovanje
2.2. Osnovnog obrazovanja
2.3. Srednjoškolskog  obrazovanja
2.4. Socijalne zaštite
2.5. Fizičke kulture
2.6. Kulture
2.7. Zdravstva
2.8. Informisanja
2.9. Zaštite životne sredine.

3. Stručnim nadzorom nad radovima izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja objekata iz oblasti:

3.1. Društvene brige o deci i predškolsko vaspitanje i obrazovanje
3.2. Osnovnog obrazovanja
3.3. Srednjoškolskog  obrazovanja
3.4. Socijalne zaštite
3.5. Fizičke kulture
3.6. Kulture
3.7. Zdravstva
3.8. Informisanja
3.9. Zaštite životne sredine
3.10. Objekti ostalih korisnika budžeta grada Pančeva, a čiji je osnivač Grad Pančevo, a za koje je stručna služba angažovana na osnovu posebnih zahteva i odluke upravnog odbora JP“Direkcija“Pančevo (Mesne zajednice, JKPreduzeća itd).

4. Održavanjem spomenika, spomen ploča i skulptularnih dela na teritoriji Opštine Pančevo  („Sl. list Grada Pančeva“broj 6/2001).

5. Uređenjem fasada („Sl. list Grada Pančeva“broj 8/2009).

 ——-

 

Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, od 1. septembra 2017. godine, nakon transformisanja iz Javnog preduzeća „Direkcija za igradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, više ne obavlja poslove iz oblasti investicija visokogradnje i niskogradnje na teritoriji Grada Pančeva, niti se više bavi upravljanjem poslovnim prostorom, gradskim građevinskim zemljištem, zidanim i montažnim garažama i javnim osvetljenjem Grada Pančeva.

Sve informacije vezane za gore navedene delatnosti, zainteresovani mogu dobiti putem nadležnih sekretarijata Gradske uprave Grada Pančeva – 26000 Pančevo, Trg Kralja Petra I br. 2-4, telefon: (013) 30 88 30,  zvanična internet prezentacija: www.pancevo.rs

Gradska uprava