Изведени радови

МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом

Радови се односе на грађевинске и грађевинско- занатске радове ( земљани, зидараски, бетонски и армирано-бетонски, армирачки, тесарски, покривачки, столарски, фасадерски, керамичарски, лимарски, изолатерски,..), радове на инсталацијама водовода и канализације и радове на електроинсталацијама. Када је пратећи објекат у питању ту су изведени темељи и зидови на нивоу приземља и изведена је међуспратна конструкција,такође су постављене […]

ОШ „Моше Пијаде“ у МЗ“ Иваново – инвестиционо одржавање

Завршени радови на инвестиционом одржавању ограде ОШ „Моше Пијаде“ у МЗ „Иваново“ на парцели 802/2.

Капела МЗ „Војловица“

Изведени грађевинско занатски радови у циљу инвестиционог одржавања капеле у МЗ „Војловица“

Пројектовање и постављање Балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП“ Младост“ – Панчево

Балон хала је пресостатичка конструкација која прекрива отворени олимпијски базен, што омогућава да се Балон хала током сезоне у зависности од услова монтира и демонтира. Укупна површина хале је 1740 м2, габарита 57,9 џ 28,5м с тим што је у једном делу габарит проширен за 3 метра како би хала обухватила и трибине. Висина хале […]

Амбуланта „Глогоњ“ у МЗ „Глогоњ“

Радови који су били обухваћени уговором су се односили на дрвену међуспратну конструкцију и спуштени плафон, као и браварске радове. Изведени су радови на скидању старих Амстронг плоча и светиљки, затим скидању свог земљаног материјала са каратавана од полуоблица, са одношењем на депонију, затим постављању ОСБ плоча на полуоблице, враћању термоизолације и постављању фолије преко […]

Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте „Центар“

Грађевинско занатски радови обухватали су радове на рушењу дворишног дела фасадних зидова,формирања нових,функционалних целина,проширених простора у оквиру садашњих спољних тераса са свим пратећим грађевинско занатским радовима ( земљани,армирано- бетонски,зидарски,тесарски,покривачки,сувомонтажни,лимарски,столарски,браварски,керамички,молерско-фарбарски и др.) Радови на водоводу и канализацији подразумевали су израду новог водомерног прикључка,формирање нових санитарних чворова у оквиру реконструисаног простора,уградњу новог против пожарног хидрантског развода комплет […]

Израда техничке документације и извођење радова на пренамени таванског простора у ОШ „Мирослав Мика Антић“ у Панчеву ( по систему „ кључ у руке“)

Реконструкцијом и пренаменом таванског простора добио се простор од око 310 м2, који се састоји од три нове учионице – просторија за фоно лабораторију, просторија за библиотеку и просторију за кабинет ликовног, затим три санитарна чвора ( два за ученике и један за наставнике), као и једна мања просторија за припрему наставе. Прилаз поткровљу је […]

Смотра Зимске службе

Дом омладине Панчево – инвестиционо одржавање објекта

Завршени радови на инвестиционом одржавању објекта,замена плочица на поду објекта.

Реализација радова на објекту Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Реализација радова на предметном објекту спроведена је кроз четири уговора: Први уговор, представљају радови који су спроведени у циљу легализације објекта, а обухватили су све радове које је било неопходно спровести како би објекат био уподобљен са Законом о Планирању и Изградњи и како би био омогућен технички преглед објекта и употребна дозвола за одмаралиште. […]

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова у основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Панчеву, од приземља до трећег спрата школе (три ученичка и један наставнички). Сваки санитарни чвор је обухватио по три ВЦ кабине и један умиваоник као и по један умиваоник у ходнику на сваком етажу. Извршена је замена дотрајалих инсталација водовода и канализације, као и […]

ШОСО“Мара Мандић“ Панчево – замена монтажог објекта радионичке зграде

Како би се настава нормално одвијала,у сарадњи са Градом Панчевом а на апел ШОСО „Мара Мандић“, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ спровела је радове на замени дотрајалог и нефункционалног монтажног објекта радионичке зграде ове школе у циљу побољшања услова и квалитета извођења практичне наставе. Самим радовима предходило је низ радњи које су морале […]

Амбуланта „Качарево“ – МЗ „Качарево“

Текуће одржавање АМБУЛАНТЕ У КАЧАРЕВУ замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима

Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“ Панчево – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова у приземљу и на спрату школе. У приземљу је урађено укупно четири тоалета (два ученичка и два наставничка). На спрату су урађена два ученичка санитарна чвора. Вршена је замена дотрајалих инсталација водовода и канализације, као и постављање нових керамичких плочица. Такође,урађена је и замена комплетних санитарија у свим тоалетима а поред […]

Рестаураторски и конзерваторски радови на споменику „Крст са Велике Пијаце“ на Тргу Краља Петра I у Панчеву