Izvedeni radovi

MZ Glogonj – Izgradnja kapele i pratećeg objekta sa nadstrešnicom

Radovi se odnose na građevinske i građevinsko- zanatske radove ( zemljani, zidaraski, betonski i armirano-betonski, armirački, tesarski, pokrivački, stolarski, fasaderski, keramičarski, limarski, izolaterski,..), radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije i radove na elektroinstalacijama. Kada je prateći objekat u pitanju tu su izvedeni temelji i zidovi na nivou prizemlja i izvedena je međuspratna konstrukcija,takođe su postavljene […]

OŠ „Moše Pijade“ u MZ“ Ivanovo – investiciono održavanje

Završeni radovi na investicionom održavanju ograde OŠ „Moše Pijade“ u MZ „Ivanovo“ na parceli 802/2.

Kapela MZ „Vojlovica“

Izvedeni građevinsko zanatski radovi u cilju investicionog održavanja kapele u MZ „Vojlovica“

Projektovanje i postavljanje Balon hale sportske namene nad otvorenim bazenom JKP“ Mladost“ – Pančevo

Balon hala je presostatička konstrukacija koja prekriva otvoreni olimpijski bazen, što omogućava da se Balon hala tokom sezone u zavisnosti od uslova montira i demontira. Ukupna površina hale je 1740 m2, gabarita 57,9 dž 28,5m s tim što je u jednom delu gabarit proširen za 3 metra kako bi hala obuhvatila i tribine. Visina hale […]

Ambulanta „Glogonj“ u MZ „Glogonj“

Radovi koji su bili obuhvaćeni ugovorom su se odnosili na drvenu međuspratnu konstrukciju i spušteni plafon, kao i bravarske radove. Izvedeni su radovi na skidanju starih Amstrong ploča i svetiljki, zatim skidanju svog zemljanog materijala sa karatavana od poluoblica, sa odnošenjem na deponiju, zatim postavljanju OSB ploča na poluoblice, vraćanju termoizolacije i postavljanju folije preko […]

Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji dela ambulante „Centar“

Građevinsko zanatski radovi obuhvatali su radove na rušenju dvorišnog dela fasadnih zidova,formiranja novih,funkcionalnih celina,proširenih prostora u okviru sadašnjih spoljnih terasa sa svim pratećim građevinsko zanatskim radovima ( zemljani,armirano- betonski,zidarski,tesarski,pokrivački,suvomontažni,limarski,stolarski,bravarski,keramički,molersko-farbarski i dr.) Radovi na vodovodu i kanalizaciji podrazumevali su izradu novog vodomernog priključka,formiranje novih sanitarnih čvorova u okviru rekonstruisanog prostora,ugradnju novog protiv požarnog hidrantskog razvoda komplet […]

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prenameni tavanskog prostora u OŠ „Miroslav Mika Antić“ u Pančevu ( po sistemu „ ključ u ruke“)

Rekonstrukcijom i prenamenom tavanskog prostora dobio se prostor od oko 310 m2, koji se sastoji od tri nove učionice – prostorija za fono laboratoriju, prostorija za biblioteku i prostoriju za kabinet likovnog, zatim tri sanitarna čvora ( dva za učenike i jedan za nastavnike), kao i jedna manja prostorija za pripremu nastave. Prilaz potkrovlju je […]

Smotra Zimske službe

Dom omladine Pančevo – investiciono održavanje objekta

Završeni radovi na investicionom održavanju objekta,zamena pločica na podu objekta.

Realizacija radova na objektu Dečijeg odmarališta na Divčibarama

Realizacija radova na predmetnom objektu sprovedena je kroz četiri ugovora: Prvi ugovor, predstavljaju radovi koji su sprovedeni u cilju legalizacije objekta, a obuhvatili su sve radove koje je bilo neophodno sprovesti kako bi objekat bio upodobljen sa Zakonom o Planiranju i Izgradnji i kako bi bio omogućen tehnički pregled objekta i upotrebna dozvola za odmaralište. […]

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Pančevo – investiciono održavanje

Investiciono održavanje sanitarnih čvorova u osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Pančevu, od prizemlja do trećeg sprata škole (tri učenička i jedan nastavnički). Svaki sanitarni čvor je obuhvatio po tri VC kabine i jedan umivaonik kao i po jedan umivaonik u hodniku na svakom etažu. Izvršena je zamena dotrajalih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i […]

ŠOSO“Mara Mandić“ Pančevo – zamena montažog objekta radioničke zgrade

Kako bi se nastava normalno odvijala,u saradnji sa Gradom Pančevom a na apel ŠOSO „Mara Mandić“, JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ sprovela je radove na zameni dotrajalog i nefunkcionalnog montažnog objekta radioničke zgrade ove škole u cilju poboljšanja uslova i kvaliteta izvođenja praktične nastave. Samim radovima predhodilo je niz radnji koje su morale […]

Ambulanta „Kačarevo“ – MZ „Kačarevo“

Tekuće održavanje AMBULANTE U KAČAREVU zamena spoljne stolarije, molersko farbarski radovi, zamena podnih obloga i radovi u sanitarnim čvorovima

Poljoprivredna škola „Josif Pančić“ Pančevo – investiciono održavanje

Investiciono održavanje sanitarnih čvorova u prizemlju i na spratu škole. U prizemlju je urađeno ukupno četiri toaleta (dva učenička i dva nastavnička). Na spratu su urađena dva učenička sanitarna čvora. Vršena je zamena dotrajalih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i postavljanje novih keramičkih pločica. Takođe,urađena je i zamena kompletnih sanitarija u svim toaletima a pored […]

Restauratorski i konzervatorski radovi na spomeniku „Krst sa Velike Pijace“ na Trgu Kralja Petra I u Pančevu