Планирани Радови

Амбуланта „Центар“ – реконструкција и доградња дела амбуланте

Извођење радова нареконструкцији и доградњи дела амбуланте „Центар“ и набавка и уградња хидрауличне платформе за особе са инвалидитетом. Технички преглед.

Дечије одмаралиште на Дивчибарама – инвестиционо одржавање

Планирају се радови на инвестиционом одржавању фасаде одмаралишта. Извођење радова по пројектима за легализацију – мале терасе.

ОШ „Гоце Делчев“ МЗ „Јабука“ – инвестиционо одржавање

Планирани су радови на инвестиционом одржавању санитарних чворова.

ОШ „Ђура Јакшић“ – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица. Замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали).

ОШ „Братство Јединство“ – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције-заштита од пожара.

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе. Израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ПП заштите – ОШ „Јован Јовановић Змај“.

Вртић „Славуј“ МЗ „Котеж“

Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића(кључ у руке).Техничка контрола техничке документације за потребе извођења радова на постављању ограде за потребе вртића.технички преглед изведених радова на постављању ограде за потребе вртића.Израда пројекта геодетског обележавања за формирање парцеле јавне блоковске површине Б15 у насељу Котеж у Панчеву (вртић Славуј).

Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност

Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност.

Израда идејног решења за Цикло-мотел на СРЦ „Стрелиште“

Израда техничке документације за потребе изградње Цикло-мотела на СРЦ „Стрелиште“.Израда пројекта геодетског обележавања за формирање парцеле јавне намене спортског комплекса на Стрелишту и израда катастарско-топографског плана новоформирне парцеле за потребе израде урбанистичког пројекта.

Црвени магацин – пројектно техничка документација реконструкције објекта

Израда Главног пројекта реконструкције објекта „Црвени магацин“ у Панчеву. Техничка контрола главног пројекта реконструкције објекта „Црвени магацин“ у Панчеву. Елаборат геодетских радова за потребе измене границе парцеле „Црвеног магацина“.