Zakoni i odluke koji se primenjuju u radu JP „Urbanizam“ Pančevo

Republički zakoni*

 • Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011,121/2012,42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014)
 • Zakon o javnim putevima („Sl. list RS“ broj, 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013)
 • Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“ broj, 29/78, 39/85, 45/89-odluka US, 57/89, „Sl. list SRJ“ broj. 31/93, „Sl. list SCG“ broj, 1/2003-ustavna povelja)
 • Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, broj 6/80, 36/90, „Sl. list SRJ“ broj 29/96, Sl. glasnik RS“ broj 115/2005)
 • Zakon o eksproprijaciji (Sl. glasnik RS“ broj 53/95, „Sl. list SRJ“ broj, 16/2001-odluka US, „Sl. glasnik RS“ broj, 20/2009 i 55/2013-odluka US)
 • Zakon o energetici („Sl. list RS“ broj, 84/2004, 57/2011, 80/2011-isparavka, 93/2012 i 124/2012)
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“ broj, 80/2002, 84/2002-ispravka, 23/2003,ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-dr.zakona, 62/2006-dr.zakona, 61/2007, 20/2009,72/2009-dr.zakona, 53/2010, 101/2011, 2/2012-ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014)
 • Zakon o stečaju („Sl. list RS“ broj 104/2009, 99/2011-dr.zakona, 71/2012-oluka US i 83/2014)
 • Zakon o budžetskom sistemu („Sl.list RS“ broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispravka i 108/2013)
 • Zakon o javnoj svojini (Sl. glasnik RS“ broj, 72/2011, 88/2013 i 105/2014)
 • Zakon o javnim nabavkama („Sl. list RS“ 124/2012)
 • Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS“ broj, 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93, 67/93, 46/95, 16/97, 46/98, 26/2001,101/2005-dopuna zakona i 99/2011)
 • Zakon o osnovnim svoinsko pravnih odnosa („Sl. list SFRJ“ 6/1980, 36/1990, „Sl. list SRJ“ 29/1996, „Sl. glasnik RS“, 115/2005-dr.zakon
 • Zakon o hipoteci („Sl. glasnik RS“ 115/2005)

Gradske odluke*

 • Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (“Sl.list grada Pančeva” br.10/2010, 4/2011, 33/2011, 2/2012, 5/2012 i 24/2013)
 • Odluka o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima (“Sl.list grada Pančeva” br. 5/2014)
 • Odluka o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva (“Sl. List grada Pančeva “br. 15/2014)
 • Odluka o raspolaganju stanovima opštine Pančevo („Sl. list grada Pančeva“ br. 26/2011-prečišćen tekst)
 • Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog  zemljišta (“Sl.list grada Pančeva” br. 02/2014)
 • Odluka o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (“Sl.list grada Pančeva” br. 02/2014 prečišćen tekst)
 • Odluka o privremenom ustupanju  neizgrađenog javnog građevinskog zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža (“Sl.list opštine Pančevo” br.2/2005, 19/2005, 27/2005-dr.odluka, 27/2005-dr.odluka, 29/2006, 14/2007, 19/2007, „Sl. listgrada Pančeva“ br. 16/2008, 26/2009, 25/2010,04/2013, 13/2013 i 24/2013)
 • Odluka o merilima, visini, načinu i rokovima plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (”Sl.list grada Pančeva br. 26/2011, 38/2012)
 • Odluka o visini naknade za korišćenje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Pančeva („Sl. list grada Pančeva“ br. 03/2014)
 • Odluka o davanju u zakup ateljea („Sl. list grada Pančeva“ br. 15/2014)
 • Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva („Sl. list grada Pančeva“ br. 04/2012-prečišćen tekst)
 • Odluka o obezbeđivanju javnog osvetlenja („Sl. list grada Pančeva“ br. 18/2013 i 06/2014).

________

*STRANICA U REKONSTRUKCIJI!